Bài 1 trang 46 tập bản đồ Lịch sử 9


Giải bài 1 trang 46 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

* Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

☐ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12 – 1976).

☐ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3 – 1982).

☐ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 – 1986).

☐ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6 – 1991).

* Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như thế nào?

☐ Thay đổi hẳn mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

☐ Không thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp đúng đắn.

☐ Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

☐ Chỉ đổi mới về kinh tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1. Đường lối đổi mới của Đảng

Lời giải chi tiết

* Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

☒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 – 1986).

* Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta như thế nào?

☒ Không thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp đúng đắn.

☒ Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí