Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953)

Bình chọn:
4 trên 30 phiếu


Hỏi bài