Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10


Giải bất phương trình...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó.

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình đã cho, sử dụng kiến thức đã biết từ lớp 8.

Lời giải chi tiết:

\( - 2x + 3 > 0 \Leftrightarrow  - 2x >  - 3\) \( \Leftrightarrow x < {3 \over 2}\)

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

LG b

Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị

c) Trái dấu với hệ số của x;

d) Cùng dấu với hệ số của x.

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình đã cho, sử dụng kiến thức đã biết từ lớp 8.

Lời giải chi tiết:

Nhị thức \(f(x) = -2x + 3\) có giá trị:

Trái dấu với hệ số của x khi x < \({3 \over 2}\)

Cùng dấu với hệ số của x khi x > \({3 \over 2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí