Câu hỏi 1 trang 120 SGK Đại số 10


Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau:...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau:

Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến hết 1990 (30 năm)

Lớp nhiệt độ (oC) Tần số Tần suất (%)
[12; 14) 1 3,33
[14; 16) 3 10,00
[16; 18) 12 40,00
[18; 20) 9 30,00
[20; 22] 5 16,67
Cộng 30 100 %

LG a

Hãy tính số trung bình cộng của bảng 6 và bảng 8.

Lời giải chi tiết:

Số trung bình cộng của bảng 6 là:

\(\overline x  = {{16,7} \over {100}}.16 + {{43,3} \over {100}}.18 + {{36,7} \over {100}}.20 + {{3,3} \over {100}}.21\)\(\, \approx 18,53\)

Số trung bình cộng của bảng 8 là:

\(\overline  x = \dfrac{{13.1 + 15.2 + 17.12 + 19.9 + 21.5}}{{30}} \)\(\,\approx 17,93\)

LG b

Từ kết quả đã tính được ở câu a), có nhận xét gì về nhiệt độ ở thành phố Vinh trong tháng 2 và tháng 12 (của 30 năm được khảo sát)

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh trong tháng 12 cao hơn nhiệt độ trung bình trong tháng 2 khoảng 0,6ºC.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí