Câu 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 phần bài tập trong SBT – Trang 97,98 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 phần bài tập trong SBT – Trang 97,98 VBT Vật lí 7. Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

27.1.

Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này.

 hình 27.3 - bài 27 trang 97,98 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

cường độ dòng điện trong mạch nối tiếp là như nhau tại mọi nơi

Lời giải chi tiết:

Số chỉ của các ampe kế là như nhau.

27.2.

Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với nhau?

Phương pháp giải:

tháo 1 trong hai bóng đèn ra, nếu mạch vẫn kín tức hai đèn mắc song song, nếu mạch hở tức hai đèn mắc nối tiếp

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Vì trong hình A, C, D các bóng đèn đều được mắc nối tiếp với nhau, chỉ có hình B các bóng đèn mắc song song với nhau

27.3.

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, amppe kế A1 có số chỉ 0, 35A. Hãy cho biết:

a) Số chỉ của ampe kế A2

b) Cường độ dòng điện qua các đèn Đ1 và Đ2.

Phương pháp giải:

Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch : I1= I2 = I.

Lời giải chi tiết:

a) 

Vì đèn Đ1 mắc nối tiếp với đèn Đ2 nên cường độ dòng điện qua Đ1 bằng cường độ dòng điện qua Đ2.

Do đó số chỉ của ampe kế A2 bằng số chỉ của ampe kế A1 là 0,35A

=> Số chỉ của ampe kế A2 là 0,35A.

b)

Vì số chỉ của ampe kế là giá trị cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 nên cường độ dòng điện qua Đ1và Đ2 là 0,35A.

=> Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là 0,35A.

27.4.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

a) Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V ; U23 = 2,5V. Hãy tính U13.

b) Biết U13 = 11,2V; U12 =5,8V. Hãy tính U23.

c) Biết U23 = 11,5V; U13 = 23,2V. Hãy tính U12.

Phương pháp giải:

Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23.

Lời giải chi tiết:

a, Vì đây là đoạn mạch nối tiếp nên ta có: \({U_{13}} = {U_{12}} + {U_{23}} = 2,4 + 2,5 = 4,9V\)

b, Đoạn mạch trên là đoạn mạch nối tiếp nên ta có:

\({U_{13}} = {U_{12}} + {U_{13}} \Leftrightarrow {U_{23}} = {U_{13}} - {U_{12}} = 11,2 - 5,8 \\= 5,4V\)

c, Đoạn mạch trên là đoạn mạch nối tiếp nên ta có:

\({U_{13}} = {U_{12}} + {U_{23}} \Leftrightarrow {U_{12}} = {U_{13}} - {U_{23}} \\= 23,2 - 11,5 = 11,7V\)  

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí