Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên ?

Cảm nghĩ của em về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên là...

Xem lời giải

Vì sao nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” ?

Nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì...

Xem lời giải

Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?

Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta...

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 SGK Lịch sử 5

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 SGK Lịch sử 5

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ?

Xem lời giải

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì ?

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện...

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SGK Lịch sử 5

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Lịch sử 5

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì ?

Xem lời giải

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao ?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục...

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 SGK Lịch sử 5

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 SGK Lịch sử 5

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 SGK Lịch sử 5

Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp ?

Xem lời giải

Nêu cảm tưởng của em khi quan sát hình 1.

Cảm tưởng của em khi quan sát hình 1 là...

Xem lời giải

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì ?

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện...

Xem lời giải

Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 5

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 SGK Lịch sử 5

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

Xem lời giải

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 SGK Lịch sử 5

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 SGK Lịch sử 5

Hãy tìm hiểu thành tích tiêu biểu của 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

Xem lời giải

Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì ?

Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất