Bài 2 trang 100 SGK Tin học lớp 7


Tạo và thay đổi dạng biểu đồ

Đề bài

Bài 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ

Lời giải chi tiết

a) Tạo một biểu đồ đường gấp khúc với miền dữ liệu là các khối A4:A9 và D4:E9.

- Bước 1: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối A4:A9 và D4:E9

- Bước 2: Chọn dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ đường gấp khúc  trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó:

 → Kết quả: 

b) Đổi dạng biểu đồ đã tạo trong mục d) của Bài 1 thành biểu đồ đường gấp khúc:

- Bước 1: Nháy chuột lên biểu đồ để chọn:

- Bước 2: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ đường gấp khúc  trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó:

→ Kết quả: 

→ So sánh với kết quả nhận được ở mục a): giống nhau.

   c) Đổi dạng biểu đồ vừa nhận được ở mục b) thành biểu đồ hình tròn.

    Nháy chuột lên biểu đồ để chọn. Sau đó nháy chuột chọn lệnh Pie  trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó:

  → Kết quả: 

  → Em sẽ nhận thấy rằng chỉ có số học sinh nữ được biểu diễn trên biểu đồ. Từ đây có thể rút ra kết luận rằng biểu đồ hình tròn chỉ có thể biểu diễn được một cột (hay một hàng) dữ liệu.

    d) Tạo một biểu đồ hình tròn với miền dữ liệu là các khối A4:A9 và E4:E9. Đổi biểu đồ nhận được thành biểu đồ đường gấp khúc sau đó thành hình cột.

 - Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối A4:A9 và E4:E9: 

 - Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh Pie  trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ tròn:

 → Kết quả: 

 - Bước 3: Nháy chuột chọn lệnh Line  trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ đường gấp khúc:

→ Kết quả:

- Bước 4: Nháy chuột chọn lệnh  trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ cột:

 → Kết quả: 

  

  e) Lưu bảng tính với tên Hoc_sinh_gioi_khoi_7.

Mở bảng chọn File, nháy chọn  và thực hiện lần lượt các bước như hình dưới đây để đổi lại tệp bảng tính với tên Hoc_sinh_gioi_khoi_7.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí