Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Tập bản đồ Địa lí 11

Bình chọn:
3.9 trên 44 phiếu
Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 1 trang 4 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào hình 1, nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 2 trang 4 tập bản đồ Địa lí 11, Để phân chia các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, người ta thường dựa vào các tiêu chí chính nào dưới đây, hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:

Xem lời giải

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Địa lí 11, Hãy nêu tên một số nước và lãnh thổ thuộc nhóm nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa (các nước công nghiệp mới – NICs):

Xem lời giải

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Địa lí 11, Theo em, nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) nào là thành công nhất?

Xem lời giải

Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 5 trang 4 tập bản đồ Địa lí 11, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng: Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đến năm nào sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp?

Xem lời giải

Bài 6 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 6 trang 5 tập bản đồ Địa lí 11, Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng: Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 7 trang 5 tập bản đồ Địa lí 11, Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng nào?

Xem lời giải

Bài 8 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 8 trang 5 tập bản đồ Địa lí 11, Chúng ta cần phải làm gì để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

Xem lời giải

Các chương, bài khác