Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 tiết 105 một phần hai (trang 110 sgk)


Bài 1: Đã tô màu,Bài 2: Hình nào có số ô vuông được tô màu ?Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con cá ?

Kiến thức cần nhớ:

Chia hình vuông thành hai phần bằng nhau. Lấy một phần, một phần hai hình vuông. Một phần hai viết là 

Một phần hai còn gọi là một nửa.

Bài 1: Đã tô màu  hình nào ?

                       

A.                              B.                         C.                               D.

Bài 2: Hình nào có  số ô vuông được tô màu ?

                             

A.            B.                           C.                            D.

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào  số con cá ?

a) 

b) 

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu   hình A.

Đã tô màu   hình C.

Đã tô màu   hình D.

Bài 2: 

Hình A, hình C.

Bài 3: Hình b.