Language focus - Unit 10 trang 114 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn chính câu, dùng may / might với một động từ trong khung.)

LANGUAGE FOCUS

Pronunciation ( Ngữ âm)

Click tại đây để nghe:

 

Practise reading the following sentences, paying attention to the stressed syllables.

(Thực hành đọc các câu sau, chú ý đến các âm tiết nhấn mạnh.)

1. Tell me the time.

2. Show me the way.

3. He bought some carrots and cabbages.

4. Come for a swim.

5. Look at the clock on the mantelpiece.

6. I think he wants to go tomorrow.

7. It's not the one 1 want.

8. Most of them have arrived on the bus.

9. Walk down the path to the end of the canal.

10. I’m going home today for Christmas.

11. A bird in the hand is worth two in the bush.

12. If you don't have the best, make the best of what you have.

Tạm dịch:

1. Cho tôi biết thời gian.

2. Cho tôi thấy con đường.

3. Anh ấy mua một ít cà rốt và cải bắp.

4. Đi bơi.

5. Nhìn vào đồng hồ trên mantelpiece.

6. Tôi nghĩ anh ấy muốn đi vào ngày mai.

7. Đó không phải là 1 người muốn.

8. Hầu hết trong số họ đã đến trên xe buýt. 9. Đi bộ xuống con đường đến cuối kênh.

10. Hôm nay tôi về nhà hôm nay.

11. Một con chim trong tay có giá trị hai trong bụi rậm.

12. Nếu bạn không có những gì tốt nhất, hãy tận dụng hết những gì bạn có.

❖   Grammar ( Ngữ pháp)

Exercise 1: Complete the sentences, using may/might with one verb in the box.

(Hoàn chính câu, dùng may / might với một động từ trong khung.)

bite      break         need       rain      slip        wake

1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

2. Don’t make too much noise. You …………….the baby up.

3. Be careful of that dog. It………….you.

4. I don’t think we should throw that letter away. We ………….it later.

5. Be careful. The footpath is very icy. You …………………..

6. I don’t want the children to play in this room. They ……………..something.

Hướng dẫn giải:

 2. may / might wake          3. may / might bile            

4. may / might need

5. may / might slip             6. may / might break

Tạm dịch:

cắn              vỡ          cần             mưa                trượt chân            thức dậy

1. Mang theo ô với bạn khi bạn đi ra ngoài. Có thể mưa sau.

2. Không gây tiếng ồn quá nhiều. Bạn ................ Em bé lên.

3. Hãy cẩn thận với con chó đó. Nó ............ bạn.

4. Tôi không nghĩ chúng ta nên vứt bỏ lá thư đó. Chúng tôi ............ sau đó.

5. Hãy cẩn thận. Đường đi bộ rất băng giá. Bạn …………………..

6. Tôi không muốn các em chơi trong phòng này. Họ ............... ..cái gì đó

Exercise 2: Complete the Sentences, using needn't, with one of the verbs in the box.

(Hoàn chỉnh câu, dùng needn't với một trong những động từ trung khung.)

   ask     come      explain         leave     tell        walk

1. We’ve got plenty of time. We needn’t leave yet.

2. I can manage the shopping alone. You …………with me.

3. We ……….all the way home. We can get a taxi.

4. Just help yourself if you’d like something to eat. You………….first.

5. We can keep this a secret between ourselves. We …………anybody else.

6. I understand the situation perfectly. You …………….further.

Hướng dẫn giải:

2. needn’t come                 3. needn't walk

4. needn’t ask

5. needn't tell                     6. needn’t explain

Tạm dịch:

hỏi           đi              giải thích                  để lại           nói              đi bộ

1. Chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta không cần phải rời đi.

2. Tôi có thể quản lý việc mua sắm một mình. Bạn và tôi.

3. Chúng tôi ......... cả đường về nhà. Chúng ta có thể có được một chiếc taxi.

4. Chỉ cần tự giúp mình nếu bạn muốn ăn gì. Bạn ............ lần đầu tiên.

5. Chúng ta có thể giữ bí mật này giữa chính mình. Chúng tôi ............ ai khác.

6. Tôi hiểu hoàn cảnh hoàn hảo. Bạn ............... .. hơn nữa.

Exercise 3: Complete the sentences with must, mustn’t or needn't.

(Điền câu với must, mustn’t hoặc needn’t.)

1. We haven't got much time. We must hurry.

2. We’ve got plenty of time. We neednt hum'.

3. We have enough food at home so we………….go shopping today.

4. Jim gave me a letter to post. I……………..remember to post it.

5. Jim gave me a letter to post. I…………….forget to post it.

6. There’s plenty of time for you to make up your mind. You ……….decide now.

7. You………..wash those tomatoes. They’ve already been washed.

8. This is a valuable book. You          ……..…look after it carefully and you …..…lose it.

Hướng dẫn giải:

3. needn't               4. must                  5. mustn't   

 6. needn't              7. needn’t               8. must, mustn't

Tạm dịch:

1. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh lên.

2. Chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta không cần phải hum '.

3. Chúng tôi có đủ thức ăn ở nhà nên chúng tôi ............ mua sắm ngày hôm nay.

4. Jim cho tôi một lá thư để đăng. Tôi ................ Tháng mười một để gửi nó.

5. Jim cho tôi một lá thư để đăng. Tôi ................ Quên để đăng nó.

6. Bạn có nhiều thời gian để quyết định. Bạn ......... bây giờ quyết định.

7. Bạn ......... ..mùi những trái cà chua đó. Họ đã được rửa sạch.

8. Đây là một cuốn sách có giá trị. Bạn ...... .. ... chăm sóc nó cẩn thận và bạn ... ..... mất nó.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan