Speaking - Unit 11 trang 122 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Work in pairs. Complete the following conversation and practise it. (Làm việc từng đôi. Hoàn chỉnh bài đối thoại sau và thực hành nó.)

   SPEAKING

Task 1: Work in pairs. Complete the following conversation and practise it.

(Làm việc từng đôi. Hoàn chỉnh bài đối thoại sau và thực hành nó.)

Conversation 1

A: What………………….?

B: Well, I like reading all sorts of books. Short stories, science fiction, romance, everything.

A: How…………………………?

B: Well. I often read through the book quickly first. Then I start reading it again, and this time very slowly to enjoy every detail of it.

A: When……………………….?

B: I read books whenever I have a little free time. I also read while waiting for the bus or during the break at school.

Tạm dịch:

Cuộc hội thoại 1

A: Cái gì ......................?

B: À, tôi thích đọc tất cả các loại sách. Truyện ngắn, khoa học viễn tưởng, lãng mạn, mọi thứ.

A: Làm thế nào ..............................?

B: Vâng. Tôi thường xuyên đọc cuốn sách đầu tiên. Sau đó, tôi bắt đầu đọc lại lần nữa, và lần này rất chậm để thưởng thức mọi chi tiết của nó.

A: Khi ............................?

B: Tôi đọc sách bất cứ khi nào tôi có một chút thời gian rảnh rỗi. Tôi cũng đọc trong khi chờ đợi xe buýt hoặc trong giờ nghỉ tại trường.

Hướng dẫn giải:

Conversation 1 .     

A. What sort of books do you Iike reading?

A. How do you often read books?

A. When do you often read books?

Tạm dịch:
Trò chuyện 1.

A. Bạn thích đọc sách gì?

A. Bạn thường đọc sách như thế nào?

A. Khi nào bạn thường đọc sách?

Task 2: Work in pairs. Ask and answer about each other’s reading habits, using the questions in the conversation. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời về thói quen đọc sách lẫn nhau, theo những câu hỏi ở bài đối thoại.)

Hướng dẫn giải:

A:  What sort of books do you read?

B: I like reading books on science and history.

A: Why do you like reading these kinds of books?

B: Well, books on science show us how things work and affect our lives, and history books tell us the important events and figures that we can withdraw some useful lessons for us from the variety of spheres of life, intellectual and moral.

A: Then how do you read books?

B: There are various ways of reading books. But according to me, reading the content of the book first to see

if it contains any interesting ideas, then I read the preface if I have time.

A: How do you often read books?

B: Usually I read them in my free time. I also read books on my long trip or journey.

A: Where do you often read books?

B: Usually at home.

A: Do you think a library is an appropriate place to read books?

B: Sure, no other better place.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.
Tạm dịch:

A: Bạn đọc những cuốn sách nào?

B: Tôi thích đọc sách về khoa học và lịch sử.

A: Tại sao bạn thích đọc những loại sách này?

B: Vâng, sách về khoa học cho chúng ta thấy mọi thứ đang hoạt động như thế nào và ảnh hưởng đến
cuộc sống của chúng ta như thế nào và sách lịch sử cho chúng ta biết những sự kiện và số liệu quan trọng
mà chúng ta có thể rút ra một số bài học hữu ích cho chúng ta từ nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống,
trí tuệ và đạo đức.

A: Vậy bạn đọc sách như thế nào?

B: Có nhiều cách đọc sách khác nhau. Nhưng theo tôi, đọc nội dung của cuốn sách đầu tiên để xem nếu
nó có chứa bất kỳ ý tưởng thú vị, sau đó tôi đọc những lời nói đầu nếu tôi có thời gian. A: Bạn thường đọc sách như thế nào?

B: Thông thường tôi đọc chúng trong thời gian rảnh. Tôi cũng đọc sách về chuyến đi dài ngày hay chuyến đi 

của tôi.

A: Bạn thường đọc sách ở đâu?

B: Thường ở nhà.

A: Bạn có nghĩ rằng thư viện là nơi thích hợp để đọc sách? B: Chắc chắn, không có nơi nào khác tốt hơn.

   Task 3: Work in pairs. Complete the following conversation and practise it.

(Làm việc từng đôi. Điền bài đối thoại sau và thực hành nó.)

Conversation 2

A: What   …………..?

B: At the moment? Well, I’m reading “The Chamber of Secrets”, one of Harry Potter books.

A: Who…………………?

B: The main character? A young boy, Harry Potter, whose parents are dead and who is trained to be a wizard in a wizard school.

A: What……………………..?

B: He is brave, witty and very kind to other people.

Tạm dịch:

Cuộc trò chuyện 2

A: Cái gì ............ ..?

B: Tại thời điểm này? Vâng, tôi đang đọc "Phòng bí mật", một trong những cuốn sách Harry Potter.

A: Ai .....................?

B: Nhân vật chính? Một cậu bé, Harry Potter, cha mẹ của nó đã chết và được đào tạo để trở thành một phù thủy trong một trường dạy thuật.

A: Điều gì ........................ ..?

B: Anh ấy dũng cảm, dí dỏm và rất tử tế với người khác.

Hướng dẫn giải:

Conversation 2.

A. What are you doing at this moment?

A. Who is the main character?

A. What’s he like?

Tạm dịch:

A. Bạn đang làm gì vào lúc này?

A. Nhân vật chính là ai?

A. anh ta thích cái gì?

Task 4. Work in pairs. Ask and answer about the book you are reading or have read. Note down the answers. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời về cuốn sách em đang đọc hay đã đọc. Ghi lại các câu trả lời.)

Hướng dẫn giải:

You : At this moment? I’m reading " The Golden Hearts”.

You : It tells about the golden hearts. More clearly the stories about people who have golden hearts: always loving and helping the poor, the disadvantaged or the marginalized without discrimination of religion, race, social position,..

You : I think it's both very interesting and very useful. It shows us the most important thing in life is neither money nor fame and nor social position, but the love and chariry can bring happiness to man's soul.

Tạm dịch:

Bạn: Tại thời điểm này? Tôi đang đọc "The Golden Hearts".

Bạn: Nó nói về trái tim vàng. Rõ ràng hơn những câu chuyện về những người có trái tim vàng: luôn luôn yêu thương và giúp đỡ người nghèo, người thiệt thòi hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, vị trí xã hội ..

Bạn: Tôi nghĩ nó rất thú vị và rất hữu ích. Nó cho chúng ta thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là tiền bạc hay danh vọng hay vị thế xã hội, mà tình yêu và chariry có thể mang lại hạnh phúc cho linh hồn con người.

Task 5: Work in groups. Report the results to the group. (Tường thuật kết quả cho nhóm.)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan