Writing - Unit 12 trang 134 Tiếng Anh 12


Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action.

   WRITING

   Task 1 : Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action. Zero has been done as an example. (Dưới đây là những lời chỉ dẫn bài tập khởi động trước khi bơi. Đọc và ghép mỗi câu với hành động thích hợp. Hành động số (0) được làm mẫu.)

   1. Put out your arms to the sides horizontally.

   2. Stand with your feet apart, push both arms out straight in front of you.

   3. Put down your arms to the first position.

   4. Raise your hands above your head, looking straight ahead.

                              a. 2                b. 4              c. 1              d. 3

   Task 2: Look at the pictures below. Write the instructions for one warm-up exercise before playing water polo. Use the verbs in the box. (Nhìn  vào hình dưới đây. Viết lời chỉ dẫn cho bài tập khởi động trước khi chơi bóng nước. Dùng động từ trong khung.)

set

raise

stand

touch

bend

put

   1. Set yourself in vertical position.

   2. Stand with your feet apart, raise your hands above your head.

   3. Bend forwards, fingertips touch the ground.

   4. Bend again, fingertips touch the ground between the feet.

   5. Finally put cach arm back to the first position.

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu