Writing - Unit 8 trang 89 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Describing the world in which you would like to live in the year 2020. (Mô tả thế giới trong đó em muốn sống vào năm 2020.)

   WRITING

   Describing the world in which you would like to live in the year 2020. (Mô tả thế giới trong đó em muốn sống vào năm 2020.)

  Task 1: Your school organizes a competition for students to write about “ The world in which I would like to live in the year 2020." Below is an essay by one of the students. Work in pairs. Read and answer the questions about it. (Trường em tổ chức cuộc thi cho học sinh viết về “ Thế giới trong đó muốn sống vào năm 2020." Dưới đây là bài luận cùa một trong những học sinh đó. Làm việc từng đôi. Đọc và trả lời câu hỏi về nó.)

My ideal world would be a peaceful one. There are no wars or conflicts between nations. People won't have to live under the threat of terrorism but all live together in harmony. Everyone has a job to do, and there is a good healthy standard of living for all. I would also wish to live in a clean healthy environment with less noise and less pollution. There are more and larger parks where children can play and wildlife can be protected. But mv main desire is to see people less materialistic, less selfish, less violent and more loving than they are now.

1. What are the student’s concerns about:

- world peace?

- employment?

- the environment?

- the people?

2. Are your concerns similar to those?

3. Do you have other concerns? What are they?

Dịch bài:

   Thế giới lí tưởng của em là một thế giới hòa bình. Không có chiến tranh hoặc xung đột giữa các dân tộc. Người dân sẽ không phải sống dưới sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. nhưng tất cả sống trong hòa hợp với nhau. Mọi người có công việc để làm. và tất cả có mức sống rất khoẻ mạnh. Em cũng ước ao sống trong môi trường trong sạch, lành mạnh với ít tiếng ồn hơn và ít ô nhiễm hơn. Có nhiều công viên lớn hơn và rộng hơn nơi đó trẻ con có thể nô đùa và động vật hoang dã có thể được bảo vệ. Nhưng ước mơ chính của em là tất cả mọi người ít chú trọng vật chất hơn, ít vị kỉ hơn, ít bạo lực hơn và yêu thương nhau hơn hiện nay.

Answer

1. The student concerns about

- world peace: a peaceful world, no war, no conflicts, no threat of terrorism, and everyone lives together in harmony.

- living environment for all beings: clean and healthy, less noise, less pollution, more and larger parks, wildlife is protected.

- employment: everyone has a job.

- people’s lifestyle: less materialistic, less selfish, less violent, and more loving.

2. Yes. I have the same concerns as his.

3. No, I don’t.

   Task 2: Write about the ideal world in which you would like to live in the year 2020, using the ideas you have discussed in Task 1. (Viết về một thế giới lí tường trong đó em muốn sống vào năm 2020, dùng những ý tưởng em đã thảo luận ở Task 1)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan