Bài 5, 6, trang 47, SGK Sinh học lớp 9


5.Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định? 6. Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

Bài 5. Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

a)    Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp cùa các nuclêôtit trong phân tử

b)   Hàm lượng ADN trong nhân tế bào

c)    Tỉ lệ A+T/G+X trong phân tử

d)   Cả b và c

Đáp án a

Bài 6. Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

a)A + G = T + X                                     b) A + T = G + X

c)  A = T; G = X                                     d)A + T + G = A + X + T

Đáp án a,c, d đúng

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu