• Câu hỏi 1 trang 7 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi 1 trang 7 SGK Sinh học 9

  Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

 • Câu 2 trang 7 SGK Sinh học 9

  Câu 2 trang 7 SGK Sinh học 9

  Câu 2: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden gồm những điểm nào? (Phân tích các thế hệ lai phân tích và phương pháp phân tích giống lai)

 • Câu hỏi 3 trang 7 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi 3 trang 7 SGK Sinh học 9

  Hãy lấy ví dụ về tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm " cặp tính trạng tương phản"

 • Câu hỏi 4 trang 7 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi 4 trang 7 SGK Sinh học 9

  Tại sao Menden lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện phép lai

 • Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9

  1. Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình F2 vào ô trống. 2.Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng của menden ,hãy điền các từ hay cụm từ :đồng tính , 3 trội :1 lặn , vào các chỗ trống trong câu sau ? 3.Quan sát hình 2.3 SGK trang 9 và trả lời các câu hỏi sau.

 • Bài 1,2 trang 10, Sinh 9

  Bài 1,2 trang 10, Sinh 9

  Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của quy luật phân li

 • Bài 3,4, trang 10 SGK Sinh 9

  Bài 3,4, trang 10 SGK Sinh 9

  Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào? 2. Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mất đò thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mất đen.

 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 11 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 11 SGK Sinh học 9

  Hãy xác định kết quả của những phép lai sau : - Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ? - Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau ?

 • Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 12 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 2,3 trang 12 SGK Sinh học 9

  Câu 2:Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào ? Câu 3: Quan sát hình 3 ,nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của menden.

 • Bài 1,2 trang 13 SGK sinh 9

  Bài 1,2 trang 13 SGK sinh 9

  Muốn xác định được kiểu gen của cá thê mang tính trạng trội cần phải làm gì ? Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất ?

 • Bài 3 trang 13, sinh 9

  Bài 3 trang 13, sinh 9

  So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là như thế nào?

 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 14 SGK Sinh học 9

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 14 SGK Sinh học 9

  Quan sát hình 4 và điền nội dung vào bảng 4

 • Câu 1,2 trang 16 SGK Sinh học 9

  Câu 1,2 trang 16 SGK Sinh học 9

  Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của minh di truyền độc lập với nhau?

 • Câu 3, trang 16, SGK Sinh học 9

  Câu 3, trang 16, SGK Sinh học 9

  Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

 • Câu 1,2, trang 19, SGK Sinh học lớp 9

  Câu 1,2, trang 19, SGK Sinh học lớp 9

  1.Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình nhu thê nào? 2.Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

 • Câu 3,4, trang 19, SGK Sinh học 9

  Câu 3,4, trang 19, SGK Sinh học 9

  3.Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá ? Tại sao ở các loài sinh sàn giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính ?

 • Bài 2, trang 22, SGK Sinh học 9

  Bài 2, trang 22, SGK Sinh học 9

  Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm , gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau : p : Thân đỏ thẫm X Thân đỏ thẫm —> F1 : 75% thân đò thầm : 25% thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen cùa P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây : a) p : AA X AA b) p : AA X Aa c) p : AA X aa d) p : Aa X Aa

 • Bài 3,trang 22, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3,trang 22, SGK Sinh học lớp 9

  Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau : p : Hoa hồng X Hoa hồng —» F1 : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên ? a) Hoa đó trội hoàn toàn so với hoa trắng b) Hoa đò trội không hoàn toàn so với hoa trắng c) Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đò d Hoa hồng là tính trạng trung gian giừa hoa đỏ và hoa trắng

 • Bài 1, trang 22 SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1, trang 22 SGK Sinh học lớp 9

  Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. p : Lông ngắn thuần chủng X Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây ? a) Toàn lông ngắn b) Toàn lông dài c) 1 lông ngắn : 1 lông dài d) 3 lông ngắn : 1 lông dài

 • Bài 4, trang 23, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 4, trang 23, SGK Sinh học lớp 9

  Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh ? a) Mẹ mắt đen (AA) X Bố mắt xanh (aa) b) Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (Aa) c) Mẹ mắt xanh (aa) X Bố mắt đen (Aa) d) Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (AA)

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất