Bài 1, 2, trang 73, SGK Sinh học lớp 9


1. Thường biến là gì? Phán biệt thường biên với đột biến. 2.Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi.

1. Thường biến là gì? Phán biệt thường biên với đột biến

-    Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

-   Phân biệt thường biến với đột biến:

 

2. Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi.

Mức phản ứng là giới hạn của thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu