Bài 1, 2, 3 trang 67 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Số?; Bài 3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi.

Bài 1. Tính:

Bài giải

a) 58, 37, 49, 36, 8

b) 48, 59, 47, 48, 17

c) 79, 49, 19, 48, 29

Bài 2. Số?

Bài giải

a) x = 18

b) x = 28

c) x = 38

Bài 3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của mẹ năm nay là

65 - 27 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi.