Bài 1, 2, 3 trang 50 sgk toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Tìm x;

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 81 và 44;                b) 51 và 25;                    c) 91 và 9.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x + 16 = 41;                 b) x + 34 = 81;                 c) 19 + x = 61.

Bài giải

a) x + 16 = 41                                        b) x + 34 = 81

            x = 41 - 16                                     x          = 81 - 34

            x = 25                                            x           = 47

c) 19 + x = 61

           x = 61 - 19

           x = 42

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan