Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Số?; Bài 3. Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?; Bài 4. Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

Bài 1. Tính:

2l + 1l =                 15l - 5l =                  3l + 2l - 1l = 

16l + 5l =                35l - 12l =               16l - 4l + 15l =

Bài giải

2l + 1l = 3l                   15l - 5l = 10l                 3l + 2l - 1l = 4l

16l + 5l = 21l                35l - 12l = 23l              16l - 4l + 15l = 27l.

Bài 2. Số?

Bài giải

a) 6l;              b) 8l;              c) 30l.

Bài 3. Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt:

Bài giải

Số lít dầu thùng thứ hai có là:

16 - 2 = 14 (l)

Đáp số: 14l.

Bài 4. Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

Bài viết liên quan