Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2

Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Số?; Bài 4. Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước; Bài 5. Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 6 =                6 + 6 =                   17 - 9 =                   5 + 7 =

9 + 9 =                 13 - 5 =                  8 + 8 =                    13 - 8 =

14 - 7 =                8 + 7 =                   11 - 8 =                   2 + 9 = 

17 - 8 =                16 - 8 =                   4 + 7 =                   12 - 6 =

Bài giải

12 - 6 = 6                        6 + 6 = 12                       17 - 9 = 8                       

9 + 9 = 18                      13 - 5 = 8                          8 + 8 = 16                       

14 - 7 = 7                       8 + 7 = 15                        11 - 8 = 3                      

17 - 8 = 9                       16 - 8 = 8                           4 + 7 = 11                       

 

5 + 7 = 12

13 - 8 = 5

2 + 9 = 11

12 - 6 = 6

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 - 48

b) 90 - 32;                          71 - 25;                              100 - 7.

Bài giải

Bài 3. Số?

     17 - 9 =                                            15 - 6 = 

c) 16 - 9 =                                          d) 14 - 8 =

    16 - 6 - 3 =                                         14 - 4 - 4 =

Bài giải

Bài giải

        17 - 9 = 8                                             15 - 6 = 5

    c) 16 - 9 = 7                                         d) 14 - 8 = 6

        16 - 6 - 3 = 7                                        14 - 4 - 4 = 6

Bài 4. Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

Số lít nước thùng bé đựng được là:

60 - 22 - 38 (l)

Đáp số: 38 l nước

Bài 5. Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Bài giải

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan