Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 sgk toán 2


Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Tìm x; Bài 4. Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường; Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng;

Bài 1. Tính nhẩm:

18 - 9 =                  16 - 8 =                   14 - 7 =                17 - 9 = 

17 - 8 =                  15 - 7 =                   13 - 6 =                12 - 8 =

16 - 7 =                  14 - 6 =                   12 - 5 =                16 - 6 =

15 - 6 =                  13 - 5 =                   11 - 4 =                14 - 5 =

12 - 3 =                  12 - 4 =                   10 - 3 =                11 - 3 =

Bài giải

18 - 9 = 9                 16 - 8 = 8                  14 - 7 = 7               17 - 9 = 8

17 - 8 = 9                 15 - 7 = 8                  13 - 6 = 7               12 - 8 = 4

16 - 7 = 9                 14 - 6 = 8                  12 - 5 = 7               16 - 6 = 10

15 - 6 = 9                 13 - 5 = 8                  11 - 4 = 7               14 - 5 = 9

12 - 3 = 9                 12 - 4 = 8                  10 - 3 = 7               11 - 3 = 8

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8;               57 - 9;                 63 - 5;

b) 72 - 34;             81 - 45;                94 - 36.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x + 7 = 21;                  b) 8 + x = 42;                    c) x - 15 = 15.

Bài giải

a) x + 7 = 21;                  b) 8 + x = 42;                    c) x - 15 = 15.

          x = 21 - 7                        x = 42 - 8                           x = 15 + 15

          x = 14                             x = 34                                x = 30

Bài 4. Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài giải

Số kg thùng bé có là

45 - 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm                          C. Khoảng 9cm

B. Khoảng 8cm                          D. Khoảng 10cm.

Bài giải

Khoanh vào C.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan