Trắc nghiệm Unit 4 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive word in the sentence below.

Where's

is

dad

?

Câu 2 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive word in the sentence below.

She's

do

in 

the 

yard.

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

What’s he doing?

He’s cleaning

My bed room has a bed, a chair and a desk.

What’s she doing?

She’s cooking.

Is the mirror in the bathroom?

Yes, it is.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____  she doing?

a. What’s

b. Where's

c. What 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My bathroom ____ a mirror.

a. have 

b. is

c. has

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I live ____ Tran Quoc Hoan street.

a. in 

b. on 

c. of

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ the closet in the bedroom?

a. Is

b. Are 

c. Do 

Câu 8 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. Where’s dad?

2. What’s he doing?

3. Is the chair in the kitchen?

Yes, it is.

He’s cooking.

He’s in the kitchen.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive word in the sentence below.

Where's

is

dad

?

Đáp án

Where's

is

dad

?

Phương pháp giải :

Lưu ý: Where's = Where is

Lời giải chi tiết :

Where’s dad? (Bố đâu rồi?)

Câu 2 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive word in the sentence below.

She's

do

in 

the 

yard.

Đáp án

She's

do

in 

the 

yard.

Lời giải chi tiết :

She’s in the yard. (Cô ấy đang ở trong sân.)

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

What’s he doing?

He’s cleaning

My bed room has a bed, a chair and a desk.

What’s she doing?

She’s cooking.

Is the mirror in the bathroom?

Yes, it is.

Đáp án

1. 

What’s she doing?

She’s cooking.

2. 

Is the mirror in the bathroom?

Yes, it is.

3. 

What’s he doing?

He’s cleaning

4. 

My bed room has a bed, a chair and a desk.

Phương pháp giải :

Các con nhìn các bức tranh và nối với những câu có nội dung phù hợp

Lời giải chi tiết :

1. 

What’s she doing? (Bà ấy đang làm gì vậy?)

She’s cooking. (Bà ấy đang nấu ăn.)

2. 

Is the mirror in the bathroom? (Cái gương có ở trong phòng tắm không?)

Yes, it is. (Có, nó ở đó.)

3. 

What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

He’s cleaning. (Anh ấy đang quét dọn.)

4. 

My bed room has a bed, a chair and a desk. (Phòng ngủ của tôi có một chiếc giường, một chiếc ghê và một chiếc bàn học.)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____  she doing?

a. What’s

b. Where's

c. What 

Đáp án

a. What’s

Lời giải chi tiết :

What: hỏi về sự vật, sự việc 

Chủ ngữ "she" là ngôi thứ 3 số ít nên động từ to be đi kèm phải luôn là "is". 

What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My bathroom ____ a mirror.

a. have 

b. is

c. has

Đáp án

c. has

Lời giải chi tiết :

My bathroom has a mirror. (Phòng tắm của tôi có một cái gương.)

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I live ____ Tran Quoc Hoan street.

a. in 

b. on 

c. of

Đáp án

b. on 

Lời giải chi tiết :

I live on Tran Quoc Hoan street. (Tôi sống trên đường Trần Quốc Hoàn.)

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ the closet in the bedroom?

a. Is

b. Are 

c. Do 

Đáp án

a. Is

Lời giải chi tiết :

Is the closet in the bedroom? (Tủ quần áo có ở trong phòng ngủ không?)

Câu 8 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. Where’s dad?

2. What’s he doing?

3. Is the chair in the kitchen?

Yes, it is.

He’s cooking.

He’s in the kitchen.

Đáp án

1. Where’s dad?

He’s in the kitchen.

2. What’s he doing?

He’s cooking.

3. Is the chair in the kitchen?

Yes, it is.

Phương pháp giải :

Các con ghép các câu tạo thành những cặp câu hội thoại đúng và hợp lí. 

Lời giải chi tiết :

1. 

Where’s dad? (Bố đâu rồi?)

He’s in the kitchen. (Ông ấy ở trong phòng bếp.)

2. 

What’s he doing? (Ông  ấy đang làm gì vậy?)

He’s cooking. (Ông ấy đang nấu ăn.)

3. 

Is the chair in the kitchen? (Có cái ghế trong phòng bếp không?)

Yes, it is. (Có, nó ở đó.)