Quan niệm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam


Về bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập là Đảng theo học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin, tuy có những tên gọi khác nhau phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, nhưng Đảng luôn luôn mang bản chất giai cấp công nhân.

Câu hỏi. Quan niệm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Trả lời:

Về bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập là Đảng theo học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin, tuy có những tên gọi khác nhau phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, nhưng Đảng luôn luôn mang bản chất giai cấp công nhân. Điều này được thể hiện khi Hồ Chí Minh viết và nói: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản, đội tiên phong của vô sản giai cấp... Nhưng điều quan trọng hơn là Hồ Chí Minh đã nêu lên mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng và toàn bộ cơ sở lý luận và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng mà những nguyên tắc này tuân thủ một cách chặt chẽ học thuyết về Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.

Tuy nhiên, điều cần làm rõ và nhấn mạnh là cách thể hiện của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, không hoàn toàn theo kiểu của lãnh tụ Lênin, mà có sự vận dụng sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam một nước thuộc địa có truyền thống yêu nước lâu đời và thành phần công nhân chiếm một tỷ lệ nhỏ. Ngay từ Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951), Hồ Chí Minh đã khẳng định: ‘Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” Năm 1953, trong tác phẩm Thường thức chính trị. Hồ Chí Minh viết: “Đảng Lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc... Đảng là Đảng của giai cấp lao động mà cũng là Đảng của toàn dân”. Năm 1961, khi miền Bắc chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh vẫn khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng dù cách thể hiện khác nhưng bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn được quán triệt trong tư duy Hồ Chí Minh, vì bao giờ Người cũng nêu lên đầu tiên mệnh đề “Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân”. Mặt khác, như đã phân tích ở trên, trong di sản Hồ Chí Minh khi nói về Đảng đều thể hiện nền tảng tư tưởng Mác - Lênin: mục tiêu, đường lối của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuân thủ những nguyên tắc Đảng kiểu mới của Lênin.

Vấn đề cần phân tích là Hồ Chí Minh thêm về “Đảng của dân tộc. Đảng của toàn dân” có ý nghĩa gì? Trước hết, cách thể hiện này của Hồ Chí Minh khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ kết nạp những người ưu tú trong giai cấp công nhân mà còn kết nạp những người ưu tú trong giai cấp nông dân, lao động trí óc và những người thuộc các thành phần khác đã được rèn luyện, thử thách, được giác ngộ về Đảng và tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thứ hai. cách thể hiện của Hồ Chí Minh chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu vì lợi ích của cả dân tộc, của toàn dân. không thiên tư, thiên vị.

Thứ ba. cách thể hiện của Hồ Chí Minh để chỉ rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam phải phấn đấu, hy sinh, rèn luyện để cho tất cả mọi người Việt Nam luôn luôn có quyền tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của mình “Đảng ta”. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng “Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”[1] Đó là niềm vinh dự, tự cũng là lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vì Đảng có cội rễ sâu trong lòng dân tộc.

Về nền tảng tư tưởng cùa Đảng: Nói tới bản chất giai cấp công nhân của Đảng là nói tới nền tảng tư tưởng. Bởi vì nếu Đảng không dựa trên nền tảng tư tưởng Mác - Lênin thì Đảng không thể mang bản chất giai cấp công nhân. Tuy nhiênr trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, quan niệm của Hồ Chí Minh về nền tảng tư tưởng không chỉ là trung thành với Lênin mà còn cho thấy có những lý giải riêng. Trước hết, Người khẳng định: “Đảng muốn vững, phải có chủ nghĩa làm cốt”, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa đó như trí khôn của con người, như bàn chỉ nam. Đảng không có chủ nghĩa làm cốt cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi. Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt bởi vì đây là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất.

Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt là học tập tinh thần xử trí mọi việc của Mác. Lênin là nắm lấy lập trường, quan điểm, nguyên lý, phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết thực tiễn cách mạng Việt Nam. Điều đó hoàn toàn xa lạ với kiểu học thuộc lòng từng câu, từng chữ của Mác, Lênin để lòe người khác. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt cũng không phải học Mác - Lênin để có cái bằng rồi mặc cả với Đảng. Điều quan trọng nhất là học để làm việc, làm người, làm cán bộ: học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân loại, phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt là biết vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời phải biết học tập, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm của các đảng cộng sản khác trên thế giới.

Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt là phải giữ vững tính nguyên tắc, đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời chống lại những khuynh hướng sai lầm như đòi xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin hoặc giáo điều, rập khuôn, máy móc.

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản ở nước thuộc địa. mà ở đó giai cấp công nhân chiếm tỷ lệ nhỏ lại càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì, chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ góp phần quan trọng làm cho các thành phần khác khi đứng trong hàng ngũ của Đảng kiên định lập trường giai cấp công nhân, giữ vững nguyên tắc của Đảng, phấn đấu cho ỉý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm