Tiếng Anh lớp 10 Mới Unit 1: Family Life - Cuộc sống gia đình

Project - trang 15 Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 mới


Làm việc theo nhóm. So sánh các kết quả bạn tìm được và chuẩn bị trình bày với cả lớp.

1. Do a survey. Find out...

(Làm một bảng khảo sát. Tìm ra...)

1. How many classmates live in a nuclear family and how many live in an extended family;

(Bao nhiêu bạn trong lớp sống trong một gia đình nhỏ gồm ba mẹ và con cái cùng sống và bao nhiêu bạn sống trong gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống;)

=> 23 students live in a nuclear family and 19 students live in an extended family.

(23 học sinh sống trong gia đình nhỏ gồm ba mẹ và con cái chung sống và 19 học sinh sống trong gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống.)

2. How many classmates have both parents working;

(Bao nhiêu bạn trong lớp có cả ba mẹ đều đi làm;)

=> 30 students have both parents working.

(30 học sinh có cả ba mẹ đều đi làm.)

3. How many classmates spend at least one hour a day doing housework;

(Bao nhiêu bạn trong lớp bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để làm việc nhà;)

=> 35 students spend at least one hour a day doing housework.

(35 học sinh bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày dể làm việc nhà.)

4. how many classmates have parents who spend at least one hour a day helping them with their homework;

(Bao nhiêu bạn trong lớp có ba mẹ bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập về nhà;)

=> 15 students have parents who spend at least one hour a day helping them with their homework.

(15 học sinh lớp có ba mẹ bỏ ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập về nhà.)

5. What your classmates think the ideal family is like;

(Các bạn trong lớp nghĩ gia đình lý tưởng là giống thế nào;)

=> My classmates think an ideal family is that all members of the family do the household duties together.

(Bạn cùng lớp tôi cho rằng gia đình lý tưởng là tất cả các thành viên trong gia đình cùng làm việc nhà.)

2. Work in groups. Compare your findings and get ready to report to the class.

(Làm việc theo nhóm. So sánh các kết quả bạn tìm được và chuẩn bị trình bày với cả lớp.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 31 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài