Ngữ pháp - Unit 4.How old are you

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Khi muốn hỏi tuổi một ai đó chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau: How old + are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

Ngữ Pháp

Khi muốn hỏi tuổi một ai đó chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau:


Hỏi:


How old + are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

                is she/he (Cô ấy/cậu ấy bao nhiêu tuổi?)

Trả lời:

I'm              + số + years old.

She's/He's

Chú ý: Cấu trúc trả lời trên có thể sử dụng "years old" hoặc bỏ đi đều được.

Ex:(1)  How old are you?

Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

I'm eleven (years old).

Mình 11 tuổi.

(2)       How old is she / he?

Cô ấy / cậu ấy bao nhiêu tuổi?

She's / He's ten years old.

Cô ấy 10 tuổi.

Chú ý: "old" có nghĩa là "già", ám chỉ tuổi tác

Loigiaihay.com

 

Loigiaihay

Các bài liên quan: - Unit 4: How old are you? - Bạn bao nhiêu tuổi