Lesson 3 - Unit 4 trang 28,29 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bình chọn:
3 trên 13 phiếu

Trò chuyện với bạn của em. Viết tên và tuổi của họ vào bàng sau, bằng cách đặt câu hỏi tuổi:How old are you, Hung? Bạn bao nhiêu tuổi vậy Hùng?I'm eight years old. Mình tám tuổi.

LESSON 3 (Bài học 3)

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại),

Click tại đây để nghe:

f     five     I'm five years old.

s    six      I'm six years old.

Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1.five        2. six

Audio script

1. I'm five years old.

2. I'm six years old.

Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

How old are you?       

How old are you?    Three,three. Ba,ba.

Bạn bao nhiêu tuổi?   I'm three. Tôi ba tuổi

How old are you?        Five,five. Năm,năm

Bạn bao nhiêu tuổi?   I'm five. Tôi năm tuổi

How old are you?       Six,six. Sáu,sáu

Bạn boo nhiêu tuổi?   I'm six. Tôi sáu tuổi

Bài 4: Read and match. (Đọc và nói)

1    - c Who's that? Đó là ai?

It's my friend Linda. Đó là bạn tôi Linda.

2  -  a How old are you? Bọn bao nhiêu tuổi?

I'm six years old. Tôi sáu tuổi.

3  - b Is that Mary? Đó là Mary phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

Bài 5: Read and write. (Đọc và viết).

1. Hoa: How old are you, Nam? Bạn bao nhiêu tuổi, Nam?

Nam: I'm eight years old. Mình tám tuổi.

2. Tony: How old are you, Quan? Bạn bao nhiêu tuổi, Quân?

Quan: I'm ten years old. Mình mười tuổi.

Bài 6: Project. (Đề án/Dự án).

Trò chuyện với bạn của em. Viết tên và tuổi của họ vào bảng sau, bằng cách đặt câu hỏi tuổi:

How old are you, Hung? Bạn bao nhiêu tuổi vậy Hùng?

I'm eight years old. Mình tám tuổi.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan