Lesson 1 - Unit 4 trang 24,25 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).a) Who's that? Đó là ai?It's Tony. Đó là Tony.b) Who's that? Đó là ai?It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).

Click tại đây để nghe:

a)   Who's that? Đó là ai?

It's Tony. Đó là Tony.

b)   Who's that? Đó là ai?

It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Bài 2: Point and say. (Chỉ vào và nói).

a)   Who's that? Đó là ai?

It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

b)  Who's that? Đó là ai?

It's Miss Hien. Đó là cô Hiền.

c)   Who's that? Đó là ai?

It's Mary. Đó là Mary.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Who's that? Đó là ai?

It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Who's that? Đó là ai?

It's Miss Hien. Đó là cô Hiên.

Who's that? Đó là ai?

It's Mary. Đó là Mary.

Who's that? Đó là ai?

It's Nam. Đó lò Nam. ,

Who's that? Đó là ai?

It's Mai. Đó là Mai.

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. b           2. a

Audio script

1. Nam: Who's that?

    Mai: It's Tony.

2.  And who's that?

    Mai: It's Mr Loc.

Bài 5:  Read and write. (Đọc và viết).

1. A: Who’s that? Đó là ai?

    B: It's Tony. Đó là Tony.

2. A: And who’s that? Và đó là ai?

    B: It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1.  It's Tony. Đó là Tony.

2.  It's Mary. Đó là Mary.

3.  It's Peter. Đó là Peter.

4.  It's Linda. Đó là Linda.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan