Ngữ pháp: Unit 19 They're in the park

Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

Khi muốn hỏi về thời tiết, chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau: What’s the weather like? Thời tiết ra sao? / Thời tiết như thế nào? What’s the weather like today? Hôm nay thời tiết ra sao?

NGỮ PHÁP

 Grammar (Ngữ pháp)

1. Khi chúng ta muốn hỏi một ai đó đang làm gì, thông thường ta sẽ sử dụng mẫu câu:

What are you/ they doing? Bạn/Họ đang làm gì?

-  Nếu trong trường hợp chủ ngữ đề cập đến là ngôi thứ 3 số ít như "she, he" chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu:

What is she/he doing? Anh ấy/ cô ấy đang làm gì? Để trả lời cho mẫu câu trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau: I am+ V-ing        Tôi đang...; Mình đang..

am+ v-ing                  Tôi đang...; Mình đang,...

They are + V-ing Họ đang .. She/ He is + V-ing Cô ấy/ Anh ấy đang ...

Mình đang đánh máy bài học.  I am typing a lesson.

Ex:

Bạn đang đọc bài này.1. You are reading this article.

2. He is sleeping.

Anh ấy đang ngủ.

3. She is swimming.

Cô ấy đang bơi.

4. The dog is barking.

Con chó đang sủa.

2.  Khi muốn hỏi về thời tiết, chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau:

What’s the weather like?

Thời tiết ra sao? / Thời tiết như thế nào? What’s the weather like today?

Hôm nay thời tiết ra sao?

-    Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng mẫu câu tương đương bên dưới đây:

How’s the weather today?

Hôm nay thời tiết ra sao?

-   Và để trả lời cho mẫu câu trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau:

It’s sunny.

Trời nắng.

-   Đại từ "it" là chủ ngữ được hiểu với nghĩa là "trời", "thời tiết".

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 19: They're in the park - Họ ở trong công viên