Looking Back - trang 24 Unit 2 SGK Tiếng Anh 10 mới


Tổng hợp bài tập phần Looking Back Unit 2 SGK Tiếng Anh 10 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Video hướng dẫn giải

Listen and repeat the following sentences.

(Lắng nghe và lặp lại những câu sau.)

1. The prince plays a prime role in producing the special food.

(Hoàng tử đóng một vai chính trong việc làm những thức ăn đặc biệt.)

2. Alice glances through the window and prays for magic.

(Alice liếc qua cửa sổ và cầu nguyện ma thuật.)

3. The Grimm brothers' fairy tales have their grounding in the fairy world.

(Những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm tạo nền tảng của họ trong thế giới cổ tích.)

4. The growth of the grass in the ground is carefully monitored.

(Sự phát triển của cỏ trong lòng đất được theo dõi cẩn thận.)

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

Complete the following sentences with word or phrase about the body.

(Hoàn thành những câu sau với một từ hoặc cụm từ về cơ thể.)

1. The part that leads the controlling of the body is the _________.

2. Blood is pumped through the _________ to bring oxygen to all parts of the body.

3. Food is broken down and converted into energy in the _________system.

4. The bones inthe _________system help support our body and protect the organs.

5. The system that takes in oxygen and releases carbon dioxide is called  _________.

6. The place that food is first stored in the body is the _________.

7. The system which works as the control panel of the body is the _________system.

Lời giải chi tiết:

1. brain

2. lung/heart

3. digestive

4. skeletal

5. respiratory (system)

6. stomach

7. nervous

 

 

1. The part that leads the controlling of the body is the brain.

(Phần dẫn dắt sự kiểm soát của cơ thể là bộ não.)

2. Blood is pumped through the lung/heart to bring oxygen to all parts of the body.

(Máu được bơm qua phổi / tim để mang oxy tới tất cả các bộ phận của cơ thể.)

3. Food is broken down and converted into energy in the digestive system.

(Thức ăn bị phá vỡ và biến thành năng lượng trong hệ thống tiêu hóa.)

4. The bones inthe skeletal system help support our body and protect the organs.

(Các xương trong hệ thống xương hỗ trợ cơ thể của chúng tôi và bảo vệ các cơ quan.)

5. The system that takes in oxygen and releases carbon dioxide is called  respiratory (system).

(Hệ thống có trong oxy và giải phóng carbon dioxide được gọi là hệ hô hấp.)

6. The place that food is first stored in the body is the stomach.

(Nơi mà thức ăn được lưu trữ lần đầu tiên trong cơ thể là dạ dày.)

7. The system which works as the control panel of the body is the nervous system.

(Hệ thống hoạt động như bảng điều khiển của cơ thể là hệ thống thần kinh.)

Grammar

Video hướng dẫn giải

Underline the word in italics that best completes the sentence. 

(Gạch dưới từ in nghiêng để hoàn thành câu)

 

1. I will become / am going to become an engineer one day if I can.

 

2. Foods are broken down and converted / break and convert into energy in the digestive system.

 

3. Jane is going / will go to the dentist's tomorrow as planned.

 

4. The acupoints are stimulated / stimulate to enhance the healing capability of the body itself.

 

5. Besides acupuncture, acupressure is used / uses to help treat ailments without any medicine.

 

6. Although I have taken some aspirin, the headache doesn't go / won't go away.

 

7. All the body organs are supported by / support the bones in the skeletal system.

 

8. Look at the dark clouds. I'm sure it will rain / is going to rain soon.

Phương pháp giải:

- will + V: thì tương lai đơn dùng để chỉ về những việc có khả năng xảy ra trong tương lai nhưng không có gì là chắc chắn và suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện

- be going to + V: chỉ 1 sự việc/hành động đã được lên kế hoạch từ trước.

- Cấu trúc câu bị động: S + to be + VpII

Lời giải chi tiết:

1.will become an engineer one day if I can.

(Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một kỹ sư.)

2. Foods are broken down and converted into energy in the digestive system.

(Thức ăn bị phá vỡ và chuyển hóa thành năng lượng trong hệ thống tiêu hóa.)

3. Jane is going to the dentist's tomorrow as planned.

(Jane sẽ đến nha sĩ vào ngày mai theo kế hoạch.)

4. The acupoints are stimulated to enhance the healing capability of the body itself.

(Châm cứu để kích thích để tăng cường khả năng chữa bệnh của cơ thể.)

5. Besides acupuncture, acupressure is used to help treat ailments without any medicine.

(Bên cạnh châm cứu, bấm huyệt được sử dụng để giúp điều trị bệnh không dùng thuốc.)

6. Although I have taken some aspirin, the headache won't go away.

(Mặc dù tôi đã dùng một ít thuốc kháng viêm, nhưng cơn đau đầu sẽ không biến mất.)

7. All the body organs are supported by the bones in the skeletal system. 

(Tất cả các cơ quan đều được xương hỗ trợ trong hệ thống xương.)

8. Look at the dark clouds. I’m sure it is going to rain soon.

(Nhìn đám mây đen. Tôi chắc chắn rằng trời sắp mưa sớm.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 67 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí