Bài 1 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Lệnh Tổng khởi nghĩa được Đảng ta đưa ra trong Hội nghị nào?

☐ Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ở Pác Bó (Cao Bằng).

☐ Hội nghị Quân sự Bắc Kì ở Hiệp Hòa (Bắc Giang).

☐ Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Tân Trào (Tuyên Quang).

☐ Đại hội quốc dân ở Tân Trào (Tuyên Quang).

+) Thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng trong cả nước được Đảng ta xác định trong thời gian nào?

☐ Trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh.

☐ Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh và trước khi quân đội Đồng minh vào nước ta.

☐ Ngay khi quân đội Đồng minh vào nước ta tước khí giới quân Nhật.

☐ Một năm sau khi quân đội Đồng minh vào nước ta tước khí giới quân Nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Lời giải chi tiết

+) Lệnh Tổng khởi nghĩa được Đảng ta đưa ra trong Hội nghị nào?

☒ Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Tân Trào (Tuyên Quang).

+) Thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng trong cả nước được Đảng ta xác định trong thời gian nào?

☒ Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh và trước khi quân đội Đồng minh vào nước ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.