30 bài tập Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó - phần 5

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen là A,a; B,b và D,d cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ có một alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ

 • A 3/32 
 • B 1/64 
 • C 15/64 
 • D 5/16

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Công thức tính tỷ lệ kiểu gen có a alen trội \(\frac{{C_n^a}}{{{2^n}}}\) trong đó n là số cặp gen dị hợp của bố mẹ

Lời giải chi tiết:

Cây cao 170 cm có \(\frac{{170 - 150}}{5} = 4\) alen trội

Tỷ lệ cây cao 170 cm ở F1 là: \(\frac{{C_6^4}}{{{2^6}}} = \frac{{15}}{{64}}\)

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Ở một loài động vật, có 3 gen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định màu lông, mỗi gen đều có 2 alen (A, a; B, b; D, d). Khi kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, D cho kiểu hình lông đen; các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình lông trắng. Thực hiện phép lai P: AABBDD × aabbdd→ F1: 100% lông đen. Cho các con Fgiao phối tự do với nhau được F2. Tính theo lí thuyết tỉ kiểu hình lông đen ở F2 sẽ là bao nhiêu?

 • A 57,81%.  
 • B 42,19%.
 • C 56,28%. 
 • D 53,72%.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

P: AABBDD × aabbdd → F1: AaBbDd :100% lông đen.

F1 × F1 → F2

Tỷ lệ lông đen ở F2: (3/4)3 =42,19%

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Ở một giống lúa, chiều cao của cây do 3 gặp gen (A,a; B,b; D,d) cùng quy định, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có nhiều cao là 100 cm. Cây lai được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao là

 • A 80 cm. 
 • B 85 cm. 
 • C 75 cm. 
 • D 70 cm.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cây cao nhất không có alen trội nào, khi lai với cây thấp nhất (có 6 alen trội) tao đời con dị hợp về 3 cặp gen có 3 alen trội có chiều cao 100 - 3×5=85cm

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, thu được đời con F1 có tỷ lệ phân ly kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 cây F1 cho giao phấn với nhau thu được F2 có tỷ lệ kiểu hình 1 cây hoa đỏ:1 cây hoa trắng. Theo lý thuyết có tối đa bao nhiêu phép lai giữa các cây F1 phù hợp với kết quả trên?

 • A 6
 • B 10
 • C 4
 • D 8

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

F1 có tỷ lệ phân ly kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng → tương tác bổ sung

A-B-: đỏ; A-bb/aaB-/aabb: trắng

Để đời con phân ly 1 cây hoa đỏ:1 cây hoa trắng có 2 trường hợp

TH1: (A-: aa)B-

→ có 5 phép lai thoả mãn

TH2: A-(B-:bb)

→ có 5 phép lai thoả mãn

Vậy có 10 phép lai thoả mãn

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 18,75% cây hoa hồng; 18,75% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng. Cho các cây hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng.

II. Các cây hoa đỏ F1 giảm phân cho tối đa 4 loại giao tử.

III. Số cây hoa vàng ở F2 chiếm tỉ lệ ≈ 9,877%.

IV. F2 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/81.

 • A 1
 • B 2
 • C 3
 • D 4

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

F1 phân ly 9:6:1 → tương tác bổ sung:

I. Cây hoa hồng có KG: AAbb và Aabb (hoặc aaBB và aaBb).

→ Có 2 loại KG qui định hoa màu hồng → I đúng.

II. Cây hoa đỏ F1 có tỉ lệ KG: 1/9AABB : 2/9AABb : 2/9AaBB : 4/9AaBb. KG AaBb cho nhiều loại giao tử nhất là 4 loại → II đúng.

III. Giao tử của các cây hoa màu đỏ F1 là: 4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : 1/9ab.

Tạp giao các cây hoa đỏ F1: (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : 1/9ab) × (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : 1/9ab)

F2: vàng aaB- = (2/9)2 + 2×2/9×1/9 = 8/81 ≈ 0,098765 = 9,877% → III đúng.

IV. Cây hoa trắng ở F2 KG aabb = (1/9)2 = 1/81 → IV đúng.

Cả 4 ý đúng.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa là do tương tác bổ sung của hai cặp gen không alen. Khi trong kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B cho hoa màu hồng; khi không có cả hai alen trội A và B cho hoa trắng. Lai hai cây tứ bội (P) có kiểu hình khác nhau, thu được F1, trong đó số cây hoa đỏ chiếm 62,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Số cặp bố mẹ ở P thỏa mãn kết quả lai trên (nếu chỉ tính phép lai thuận)?

 • A 8
 • B 4
 • C 2
 • D 6

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Để đời con có kiểu hình hoa đỏ thì 1 trong 2 P phải có alen A và B

Hoa đỏ: A---B---; hoa hồng: A---bbbb; aaaaB---;hoa trắng: aaaabbbb

Tỷ lệ giao tử A-; B-

0,625 =\(\frac{5}{8} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{4}\)

0,625 =\(\frac{5}{8} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{4}\)

Vậy phép lai giữa cây hoa hồng và cây hoa trắng sẽ không tạo được kiểu hình hoa đỏ

Xét phép lai: Đỏ × trắng

Phép lai thoả mãn là:

1. AAaaBbbb ×aaaabbbb →Hoa đỏ: \(\frac{5}{6}A -  -  -  \times \frac{3}{4}B -  -  - \)

2. AaaaBBbb ×aaaabbbb →Hoa đỏ: \(\frac{3}{4}A -  -  -  \times \frac{5}{6}B -  -  - \)

Xét phép lai: Đỏ × hồng:

Phép lai thoả mãn là:

1. AaaaBBbb ×Aaaabbbb →Hoa đỏ: \(\frac{3}{4}A -  -  -  \times \frac{5}{6}B -  -  - \)

2. AAaaBbbb ×aaaaBbbb →Hoa đỏ: \(\frac{5}{6}A -  -  -  \times \frac{3}{4}B -  -  - \)

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Một loài thực vật, cho giao phấn các cây (P) thuần chủng khác nhau bởi từng cặp gen tương ứng, thu được F1 đồng loạt các cây có kiểu hình thân cao, hoa vàng. Cho F1 giao phấn với cây (H), thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là: 56,25% cây thân cao, hoa vàng : 37,5% cây thân thấp, hoa tím : 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tính trạng chiều cao cây do 2 cặp gen phân li độc lập quy định.

II. Cây thân cao, hoa vàng F1 đều mang dị hợp tử 3 cặp gen.

III. Quá trình giảm phân ở cây H tạo ra tối đa 8 loại giao tử thuộc về các gen đang xét.

IV. Các gen quy định tính trạng chiều cao cây và gen quy định màu sắc hoa nằm trên hai nhóm liên kết.

 • A 1
 • B 2
 • C 4
 • D 3

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Xét tỷ lệ các tính trạng: thân cao/thân thấp = 9:7 → 2 cặp gen Aa; Dd tương tác bổ sung

hoa vàng/hoa tím/hoa trắng = 9:6:1→ 2 cặp gen Bb; Ee tương tác bổ sung

→ 4 cặp gen trên 2 cặp NST; giả sử cặp gen Aa; Bb cùng nằm trên cặp NST 1; cặp gen Dd; Ee cùng nằm trên cặp NST 2

→ F1 và cây H dị hợp 4 cặp gen.

Tỷ lệ cây thân cao hoa vàng ở F2: A-B-D-E- = 0,5625 →A-B-=D-E-=0,75 ; các gen liên kết hoàn toàn

F1: \(\frac{{AB}}{{ab}}\frac{{DE}}{{de}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\frac{{DE}}{{de}} \to \) (3A-B-:1aabb)(3D-E-:1ddee) →9A-B-D-E-:3A-B-ddee:3aabbD-E-:1aabbddee

→9 thân cao hoa vàng: 6 thân thấp, hoa tím: 1 thân thấp hoa trắng

I đúng

II sai

III sai, tạo ra tối đa 4 loại giao tử

IV đúng

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Ở ngô, cho lai hai thứ cây thuần chủng có kiểu hình lá màu đậm, không có lông, lá bi có màu sôcôla với cây lá màu nhạt, có lông, lá bi không có màu sôcôla. Ở F1 thu được toàn kiểu hình lá đậm, có lông, lá bi không có màu sôcôla. Cho F1 thụ phấn với nhau đời sau thu được số lượng từng loại kiểu hình là 31536 cây lá màu đậm, có lông, lá bi không có màu sôcôla; 6536 cây lá màu nhạt, không có lông, lá bi có màu sôcôla; 13464 cây lá đậm, không có lông, lá bi có màu sôcôla; 28464 cây lá màu nhạt, có lông, lá bi không có màu sôcôla. Chọn ngẫu nhiên 6 cây trong số cây ở F2, xác suất để trong số đó có 3 cây lá đậm, lá bi có màu sôcôla; 2 cây lá màu nhạt, lá bi không có màu sôcôla; 1 cây lá màu nhạt, lá bi có màu sôcôla?

 • A 0,7.10-3
 • B 0,7.10-3
 • C 0,35.10-3
 • D 2,96.10-3

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tỷ lệ phân ly đời con ở từng tính trạng:

9 đậm: 7 nhạt → 2 cặp gen tương tác bổ sung (Aa; Bb)

3 không có màu socola:1 có socola → không có màu socola trội hoàn toàn so với có socola

3 có lông: 1 không có lông → có lông là trội hoàn toàn so với không có lông

→ P dị hợp các cặp gen

Ta thấy kiểu hình không có màu socola luôn đi cùng kiểu hình có lông; kiểu hình có màu socola luôn đi cùng kiểu hình không có lông → hai tính trạng này có thể do 1 gen quy định (gen đa hiệu) hoặc các gen quy định tính trạng liên kết hoàn toàn.

Tỷ lệ kiểu hình ở đời F2:

0,3942 cây lá màu đậm, có lông, lá bi không có màu sôcôla

0,0817 cây lá màu nhạt, không có lông, lá bi có màu sôcôla

0,1683 cây lá đậm, không có lông, lá bi có màu sôcôla

0,3558 cây lá màu nhạt, có lông, lá bi không có màu sôcôla

Chọn ngẫu nhiên 6 cây trong số cây ở F2, xác suất để trong số đó có 3 cây lá đậm, lá bi có màu sôcôla; 2 cây lá màu nhạt, lá bi không có màu sôcôla; 1 cây lá màu nhạt, lá bi có màu sôcôla là:

\(C_6^3 \times 0,{1683^3} \times C_3^2 \times 0,{3558^2} \times 0,0817 \approx 2,{96.10^{ - 3}}\)

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Một loài thực vật, xét 3 cặp gen phân li độc lập, quy định cho các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:

Các alen lặn đột biến a, b, c đều không có khả năng tạo ra được các enzim A, B, và C tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả 3 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Ở F2 có 8 kiểu gen quy định hoa đỏ và 12 kiểu gen quy định hoa trắng.

II. Ở F2, kiểu hình hoa vàng có ít kiểu gen quy định nhất.

III. Trong số cây hoa trắng ở F2, tỉ lệ cây có kiểu gen dị hợp chiếm 78,57%.

IV. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 tạp giao, tỉ lệ hoa trắng thu được ở đời con là 20,98%.

 • A 3
 • B 4
 • C 2
 • D 1

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

P: AABBCC × aabbcc → F1: AaBbDd × AaBbDd →(1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)(1DD:2Dd:1dd)

Xét các phát biểu:

I sai, tổng số kiểu gen là 33 = 27;

Số kiểu gen quy định hoa đỏ: 23 = 8

Số kiểu gen quy định hoa vàng: 1×22 = 4

Số kiểu gen quy định hoa trắng = 27 – 8 – 4 = 15

II đúng

III đúng

Vậy tỷ lệ hoa trắng là: \(1 - \frac{9}{{16}}A - B -  = \frac{7}{{16}}\)

Tỷ lệ hoa trắng thuần chủng là: \(\frac{3}{{16}}\left( {AAbb;aaBB;aabb} \right) \times \frac{1}{2}\left( {DD;dd} \right) = \frac{3}{{32}}\)

→ tỷ lệ cần tính là \(1 - \frac{3}{{32}}:\frac{7}{{16}} = \frac{{11}}{{14}} \approx 78,57\% \)

IV đúng, nếu cho tất cả cây hoa đỏ ở P tạp giao: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb)(1DD:2Dd) ↔ (2A:1a)(2B:1b)(2D:1d)

(2A:1a)(2B:1b)(2D:1d)×(2A:1a)(2B:1b)(2D:1d) → (4AA:4Aa:1aa)(4BB:4Bb:1bb)(4DD:4Dd:1dd)

Tỷ lệ hoa trắng: \(1 - {\left( {\frac{8}{9}} \right)^2}A - B -  = \frac{{17}}{{81}} \approx 20,99\% \) 

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Cho lai ruồi giấm đực cánh dài, có lông đuôi với ruồi giấm cái cánh ngắn, không có lông đuôi. F1 thu được 100% ruồi cánh dài, có lông đuôi. Cho các cá thể ruồi F1 giao phối với nhau, kiểu hình F2 phân li theo tỉ lệ 56,25% ruồi cánh dài, có lông đuôi : 18,75% ruồi cánh dài, không có lông đuôi : 18,75% ruồi cánh ngắn, có lông đuôi : 6,25% ruồi cánh ngắn, không có lông đuôi. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định; không có hiện tượng đột biến xảy ra; ruồi không có lông đuôi toàn ruồi cái, cho các nhận xét sau:

I. Tính trạng có lông đuôi do gen trội nằm trên vùng tương đồng của NST X và Y.

II. Tính trạng có lông đuôi do gen trội nằm trên vùng không tương đồng của NST X không có trên Y.

III. Ở F2, ruồi cái cánh dài, có lông đuôi chiếm tỉ lệ là 37,5%.

IV. Ở F2, ruồi cái cánh dài, có lông đuôi chiếm tỉ lệ là 18,75%.

V. Ở F2, ruồi cái cánh ngắn, có lông đuôi chiếm tỉ lệ là 6,25%.

Có bao nhiêu nhận xét không đúng là

 • A 5
 • B 4
 • C 3
 • D 2

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

F2 phân li theo tỷ lệ 9:3:3:1, 2 cặp tính trạng 2 cặp gen → 2 gen phân ly độc lập

Có sự phân tính tính trạng có lông đuôi → gen quy định tính trạng này liên kết giới tính

Xét tính trạng hình dạng cánh: F1: dài × dài → F2 dài : ngắn = 3:1 → F1 dị hợp,dài trội → A – cánh dài , a- cánh ngắn,   F1: Aa × Aa

♂Có lông đuôi × ♀không lông đuôi → 100% có lông đuôi → có lông đuôi là trội → B – có lông đuôi , b – không có lông đuôi

Ruồi cái không có lông đuôi XbXb phải nhận Xb từ ruồi bố mà bố lại có lông đuôi → bố XbYB → gen trên vùng tương đồng X,Y → đúng , II sai

Ruồi mẹ có lông đuôi là XBXb

Vậy F1:  AaXBXb  ×  AaXbYB

→ F2 cái cánh dài có lông đuôi là: 3/4 × 1/4 =18,75% →III sai, IV đúng

→ F2 cái cánh ngắn có lông đuôi là 1/4 ×1/4 = 6,25% → đúng

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Một loài thực vật, cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa vàng, thu được F1 có 100% cây hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa vàng F2 cho giao phấn với nhau thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, trong các trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau đây, có bao nhiêu trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của F3?
I. 100% cây hoa đỏ.

II. 100% cây hoa vàng.
III. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng

IV. 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng

 • A 3
 • B 4
 • C 1
 • D 2

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

F2 phân ly 9:6:1 →tương tác bổ sung

Quy ước

A-B- đỏ; A-bb/aaB- vàng; aabb: trắng

Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa vàng

I đúng, AAbb × aaBB → 100%AaBb:hoa đỏ

II đúng, AAbb × AAbb → AAbb: 100% hoa vàng

III đúng, AAbb × aaBb → 1AaBb:1Aabb :1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng

IV sai, không có phép lai nào tạo 2 hoa đỏ:1 hoa vàng:1 hoa trắng

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định màu hoa. Khi trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại alen trội A thì cho kiểu hình hoa vàng ; khi chỉ có một loại alen trội B thì cho kiểu hình hoa hồng ; khi toàn alen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu cách sau đây giúp xác định chính xác kiểu gen của một cây hoa đỏ (cây T) thuộc loài này ?

I. Cho cây T tự thụ phấn.

II. Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen.

III. Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về một cặp gen.

IV. Cho cây T giao phấn với cây hoa hồng thuần chủng.

V. Cho cây T giao phấn với cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử.

VI. Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng.

 • A 3
 • B 2
 • C 5
 • D 4

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Quy ước gen:

A-B- hoa đỏ

A-bb : hoa vàng

aaB- hoa hồng

aabb : hoa trắng

Xét các cách để xác định kiểu gen của cây T hoa đỏ là:

(1)  Tự thụ phấn

- Nếu cây T có kiểu gen AABB → 100% Hoa đỏ

- Nếu cây T có kiểu gen AaBB → 3 hoa đỏ: 1 hoa hồng

- Nếu cây T có kiểu gen AaBb → 9 hoa đỏ: 3 hoa vàng: 3 hoa hồng: 1 hoa trắng

- Nếu cây T có kiểu gen AABb → 3 hoa đỏ: 1 hoa vàng

 (1) phù hợp

(2)  Cho cây T giao phấn với cây dị hợp 2 cặp gen (AaBb)

- Nếu cây T có kiểu gen AABB  → AABB × AaBb → 100% Hoa đỏ

- Nếu cây T có kiểu gen AaBB → AaBB × AaBb → 3 hoa đỏ: 1 hoa hồng

- Nếu cây T có kiểu gen AaBb → AaBb × AaBb → 9 hoa đỏ: 3 hoa vàng: 3 hoa hồng: 1 hoa trắng

- Nếu cây T có kiểu gen AABb → AABb × AaBb → 3 hoa đỏ: 1 hoa vàng

 (2) phù hợp

(3)  Cho cây T giao phấn với cây dị hợp 1 cặp gen:

Không thỏa mãn trong trường hợp cây hoa đỏ dị hợp 1 cặp gen: AaBB hoặc AABb

VD: AaBB × AABB (T) → 100% Hoa đỏ

AaBB × AABb (T) → 100% Hoa đỏ → không xác định được kiểu gen của T

(4)  Cho cây T giao phấn với hồng thuần chủng (aaBB)

Không thỏa mãn:

aaBB × AABB (T) → 100% Hoa đỏ

aaBB × AABb (T) → 100% Hoa đỏ → không xác định được kiểu gen của T

(5)  Cho cây T giao phấn với cây hoa vàng dị hợp tử (Aabb)

Aabb × AABB (T) → 100% Hoa đỏ

Aabb × AABb (T) → 1 đỏ:1 vàng

Aabb × AaBb (T) →   3đỏ :3 vàng:1hồng:1trắng

Aabb × AaBB (T) → 1 đỏ:1  hồng

 (5) phù hợp

(6)   Giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng → không phù hợp vì tất cả đời con là hoa đỏ, không thể xác định kiểu gen của T

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên NST thường quy định, các alen trội lặn hoàn toàn. Biết không xảy ra đột biến. Thực hiện 2 phép lai, thu được kết quả như sau:
Phép lai 1: Cá thể lông vàng giao phối với cá thể lông xám, F1 có tỉ lệ: 2 vàng : 1 xám : 1 trắng.
Phép lai 2: Cá thể lông đỏ giao phối với cá thể lông vàng, F1 có tỉ lệ: 2 đỏ : 1 vàng : 1 xám.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong loài này, có 4 kiểu gen quy định kiểu hình lông đỏ.
II. Cho tất cả các cá thể lông vàng F1 của phép lai 1 lai với cá thể lông trắng thì luôn thu được đời con có 50% số cá thể lông vàng.
III. Đời F1 của phép lai 2 có 4 loại kiểu gen.
IV. Cho cá thể lông vàng ở thế hệ P của phép lai 2 giao phối với cá thể lông trắng, thì có thể thu được đời con với tỉ lệ 1 vàng : 1 trắng.

 • A 1
 • B 4
 • C 2
 • D 3

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

PL 1: Vàng × xám →2 vàng : 1 xám : 1 trắng→ Vàng>xám>trắng
PL 2:  Đỏ × vàng →2 đỏ : 1 vàng : 1 xám → Đỏ>vàng>xám
Thứ tự trội, lặn là:  đỏ > vàng > xám > trắng.
Quy ước: A1:  lông đỏ>A2: lông vàng>A3: lông xám>A4: lông trắng

PL1: A2A4 × A3A4 → 1A2A3:1A2A4:1A3A4:1A­4A4

PL2: A1A3 × A2A3/4 → 1A1A2:1A1A3/4:1A2A3:1A­3A3/4

Xét các phát biểu:

I đúng, là A1A1/2/3/4

II đúng. Cho tất cả các cá thể lông vàng F1 của phép lai 1 lai với cá thể lông trắng : 1A2A3:1A2A4  × A­4A4 ↔(2A2:1A3:1A4) ×A4 →50% số cá thể lông vàng

III đúng.

IV đúng, cho cá thể lông vàng ở thế hệ P của phép lai 2 giao phối với cá thể lông trắng A2A4 × A­4A4 →1 vàng : 1 trắng.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và Bb tương tác theo kiểu bổ sung. Khi có cả A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng; Gen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, các gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả dài(P) tự thụ phấn, đời con có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 56,25% cây hoa đỏ, quả dài: 43,75% cây hoa trắng, quả dài. Cho cây (P) giao phấn với cây (X), đời con có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 3: 1. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, có thể có bao nhiêu kiểu gen sau đây phù hợp với cây (X) ?

(1) Aabbdd      (2) AABbdd    (3) AABbDD  (4) AaBBdd    (5) AABbDd

(6) AaBBDd    (7) AaBBDD   (8) aabbdd       (9) AabbDd     (10) aabbDD

 • A 5
 • B 3
 • C 4
 • D 6

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cây P đỏ,dài tự thụ thu được 9 đỏ dài: 7 trắng dài → P: AaBbdd

Đối với tính trạng hình dạng quả chỉ có thể cho 2 tỷ lệ là 1:1 và 1; nhưng 1:1 không thoả mãn → cây X không thể có kiểu gen Dd → loại: 5,6,9

Đối với tính trạng màu hoa phân ly 3:1 có 2 trường hợp:

+ 3 đỏ:1 trắng →X: AaBB ; AABb →2,3,4,7 thoả mãn.

+ 3 trắng:1 đỏ →X: aabb →8,10 thoả mãn.

Vậy có 6 kiểu gen của X thoả mãn.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây có hai loại kiểu hình là thân cao và thân thấp.Trong một phép lai giữa cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp thuần chủng thu được F1 gồm toàn cây thân cao. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 56,25% cây thân cao : 43,75% cây thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F2 có tối đa 3 loại kiểu gen.

II. F2 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

III. Ở F2 số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 25%.

IV. Ở F2 số cá thế có kiểu gen giống F1 chiếm tỉ lệ 25%.

 • A 2
 • B 3
 • C 4
 • D 1

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

F2 phân ly 9 cao: 7 thấp → tương tác bổ sung, F1 dị hợp 2 cặp gen.

F1: AaBb × AaBb

sai, F2 có tối đa 9 loại kiểu gen.

II sai, F2 phân ly kiểu gen: (1:2:1)(1:2:1)

III đúng.

IV đúng, AaBb =0,5×0,5 =0,25

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau cùng quy định và tương tác theo kiểu cộng gộp. Sự có mặt của mỗi alen trội làm cho qua nặng thêm 10 gam. Quả có khối lượng nhẹ nhất là 80g. Lai cây có quả nặng nhất với cây có quả nhẹ nhất rồi cho F1 tự thụ phấn. Theo lý thuyết, cây có quả nặng 90g chiếm tỉ lệ bao nhiêu ở F2?

 • A 25% 
 • B 50% 
 • C 6,25% 
 • D 18,75%

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Công thức tính tỷ lệ kiểu gen có a alen trội \(\frac{{C_n^a}}{{{2^n}}}\) trong đó n là số cặp gen dị hợp của bố mẹ

Lời giải chi tiết:

P: AABB (nặng nhất) × aabb (nhẹ nhất) →F1: AaBb × AaBb

Cây có quả nặng 90g có 1 alen trội, tỷ lệ cây có 1 alen trội là: \(\frac{{C_4^1}}{{{2^4}}} = \frac{1}{4}\)

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Gen A có tác động gây chết ở giai đoạn phôi khi trạng thái đồng hợp tử trội. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong số các cây hoa đỏ, có tối đa 4 loại kiểu gen.

II. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được F1 có 50% số cây hoa đỏ.

III. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng thì sẽ thu được F1 có 25% số cây hoa trắng.

IV. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 1/8.

 • A 1
 • B 3
 • C 2
 • D 4

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Quy ước gen: AaB- quy định hoa đỏ;

Aabb hoặc aaB- quy định hoa vàng;  aabb quy định hoa trắng.

I sai, vì cây hoa đỏ có kí hiệu AaB- nên chỉ có 2 kiểu gen (AaBB, AaBb)

II đúng vì AaBb × AaBb thì ở đời con có kiểu hình hoa đỏ (AaB-) có tỉ lệ là Vì Aa × Aa thì sẽ cho đời con có 2/3 Aa. (Vì AA bị chết ở giai đoạn phôi): \(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}\)

III đúng, vì AaBb × aabb thì sẽ cho đời con có số cây hoa trắng (aabb) chiếm tỉ lệ 25%.

IV sai, AaBb × AaBb thì ở đời con có kiểu hình hoa vàng (Aabb + aaB-) có tỉ lệ là: \(\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{5}{{12}}\)

Trong số các cây hoa vàng thì cây thuần chủng (aaBB) có tỉ lệ là \(\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{{12}}\)

→ Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được số cây thuần chủng là 1/5

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể khác nhau, thu được Fl. Nếu Fl có 2 loại kiểu hình thì chỉ có 3 loại kiểu gen.

2. Con đực lông đen giao phối với cá thể X, thu được F1 3 loại kiểu gen. Sẽ có tối đa 3 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.

3. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, có thể thu được đời con có số cá thể lông vàng chiếm 25%.

4. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông vàng, thu được F1. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 1 thì chỉ có 3 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.

 • A 2
 • B 3
 • C 1
 • D 4

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Lông đen: A1A1/2/3/4; lông xám: A2A2/3/4; lông vàng: A3A3/4; lông trắng: A4A4

I sai, nếu thu được 2 loại kiểu hình có thể có chỉ có 2 kiểu gen: VD: A1A4 ×A2A2 → A1A2: A2A4; hoặc 4 loại: A1A4 ×A2A3 → A1A2: A1A3:A2A4: A3A4

II đúng, lông đen × X → 3 kiểu gen → con lông đen và con X có kiểu gen dị hợp giống nhau

Các kiểu gen dị hợp quy định lông đen là : A1A; A1A; A1A4

III sai, lông đen × lông trắng: A1A1/2/3/4 ×  A4A→ không thể tạo kiểu hình lông vàng chiếm 25%; nếu tạo kiểu hình lông vàng thì P: A1A×  A4A→ lông vàng chiếm 50%.

IV sai, lông đen × lông vàng: A1A1/2/3/4 ×  A3A3/4  để đời con cho 1 kiểu hình → có 2 phép lai thoả mãn là:

A1A1 × A3A3/4 

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Trong một quần thể giao phối, xét 3 gen: gen I có 2 alen; gen II có 3 alen, hai gen này nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường; gen III có 4 alen nằm trên một cặp nhiễm sắc thường khác. Cho các kết luận sau:

1. Số kiểu gen tối đa tạo bởi gen I và gen II là 21 kiểu gen.

2. Số kiểu gen tối đa tạo bởi gen III là 9 kiểu gen.

3. Số kiểu gen tối đa trong quần thể với 3 gen trên là 210 kiểu gen.

4. Số kiểu giao phối trong quần thể là: 22150 kiểu.

Số kết luận đúng là

 • A 4
 • B 1
 • C 2
 • D 3

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen)

Nếu gen nằm trên NST thường: \(\frac{{n(n + 1)}}{2}\) kiểu gen hay \(C_n^2 + n\)

Nếu có nhiều gen trên 1 NST coi như 1 gen có số alen bằng tích số alen của các gen đó

Số kiểu giao phối = số kiểu gen ở giới đực × số kiểu gen ở giới cái

Lời giải chi tiết:

(1) đúng. Cặp NST mang gen I và II : Ta coi như có 1 gen có 2×3=6 alen

Số kiểu gen tối đa tạo bởi gen I và gen II là: \(6 + C_6^2 = 21\)

(2) sai. Số kiểu gen tạo bởi gen III là: \(4 + C_4^2 = 10\)

(3) đúng. Số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 21×10 = 210

(4) sai.

Số kiểu gen ở giới đực và giới cái bằng nhau = 21×10 = 210

Số kiểu giao phối trong quần thể là: 210 × 210 = 44100

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Ở chuột màu lông được quy định bởi 3 gen, mỗi gen có 2 alen. Trong kiểu gen có cặp dd quy định lông bạch tạng; các kiểu gen có màu khi có mặt gen D. Kiểu gen có 2 gen A và B quy định màu xám; A quy định màu vàng; B quy định màu nâu; các alen lặn tương ứng không quy định màu. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
I. Có 5 kiểu gen đồng hợp quy định kiểu hình bạch tạng.
II. Cho các dòng bạch tạng thuần chủng giao phối với dòng lông xám thuần chủng thu được F1. Tiếp tục cho các con F1 thu được ở mỗi phép lai giao phối với nhau, đời con có thể phần li kiểu hình theo tỉ lệ (3 : 1) hoặc (9 : 3 : 4).
III. Cho dòng lông vàng thuần chủng giao phối với dòng lông xám thuần chủng thu được F1. Cho Fgiao phối với nhau, F2 xuất hiện kiểu hình lông vàng chiếm tỉ lệ 1/3
IV. Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình lông có màu sắc.

 • A 3
 • B 4
 • C 2
 • D 1

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

D-A-B-: Xám; D-A-bb: vàng; D-aaB-: nâu; D-aabb: trắng

dd----: bạch tạng.

I đúng, kiểu hình bạch tạng thuần chủng có các kiểu gen: dd (AABB; AAbb;aaBB;aabb); DDaabb

II đúng,

 

III sai

Vàng thuần chủng × xám thuần chủng: DDAAbb × DDAABB →F1: DDAABb → F2 lông vàng: DDAAbb = 1/4

IV đúng, (DD; Dd) × 8 (có 9 kiểu gen – 1 kiểu gen aabb)

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Ở một loài thực vật lưỡng bội, chiều cao của cây do các gen trội không alen tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp quy định. Trong kiểu gen, sự có mặt của mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 5cm. Cho lai cây cao nhất với cây thấp nhất (P), thu được F1, cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 9 loại kiểu hình. Biết rằng cây thấp nhất của loài này cao 70 cm, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây cao nhất của loài này cao 110 cm

II. Ở F2 cây mang 2 alen trội chiếm 7/64

III. Ở F2 cây có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ 35/128

IV. Ở F2 có 81 loại kiểu gen khác nhau.

 • A 3
 • B 4
 • C 1
 • D 2

Đáp án: B

Phương pháp giải:

áp dụng công thức tính tỷ lệ kiểu gen mang a alen trội \(\frac{{C_n^a}}{{{2^n}}}\)  ; n là số cặp gen dị hợp

Lời giải chi tiết:

Số cặp gen tham gia quy định kiểu hình là \(\frac{{9 - 1}}{2} = 4\) cặp

F1 dị hợp 4 cặp gen

Cây cao nhất mang 8 alen trội và có chiều cao 70 + 8×5 =110 cm  → đúng

Cây mang 2 alen trội \(\frac{{C_8^2}}{{{2^8}}} = \frac{{28}}{{256}} = \frac{7}{{64}}\) → II đúng

Cây cao 90 cm chứa \(\frac{{90 - 70}}{5} = 4\) alen trội chiếm tỷ lệ \(\frac{{C_8^4}}{{{2^8}}} = \frac{{35}}{{128}}\) → III đúng

Ở F2 có 34 =81 kiểu gen →IV đúng

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Lai 2 cây hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 toàn cây hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn với nhau thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ : 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ ở F1 giao phấn từng cây hoa trắng thì đời con có thể bắt gặp bao nhiêu tỉ lệ kiểu hình phù hợp trong số các tỷ lệ dưới đây : 

(1) 9 đỏ : 7 trắng        (2) 1 đỏ : 7 trắng        (3) 1 đỏ : 1 trắng                          (4) 3đỏ : 1 trắng

(5) 3 đỏ : 5 trắng        (6) 5 đỏ : 3 trắng        (7) 13 đỏ : 3                                 (8) 7 đỏ : 1 trắng   

(9) 7đỏ : 9 trắng          (10) 1 đỏ : 3 trắng  

 • A 3
 • B 7
 • C 5
 • D 4

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

F1 tự thụ phấn sinh ra đời con có  sự phân li kiểu hình là 9 đỏ : 7 trắng → 16 tổ hợp giao tử

F1 dị hợp hai cặp gen

→ Tính trạng màu sắc hoa do hai gen tương tác với nhau quy định 

→ Quy ước gen A- B : đỏ / A- bb = aaB- = aabb hoa trắng

Cây hoa màu trắng có kiểu gen : AAbb; Aabb ; aaBB ; aaBb ; aabb

Lai cây F1 hoa đỏ AaBb với các cây hoa trắng ta sẽ có

- Aa Bb × AAbb →1 đỏ : 1 trắng (3)

- Aa Bb × aaBB→1 đỏ : 1 trắng

- Aa Bb × aabb→1 đỏ : 3 trắng (10)

- AaBb × Aabb = (Aa × Aa)(Bb xbb) = (3 A- : 1 aa)(1Bb : 1 bb) = 3 A-Bb : 3 A-bb : 1 aaBb : 1 aabb = 3 đỏ : 5 trắng (5)

- AaBb × aaBb = (Aa × aa)(Bb xBb) = (1 Aa : 1 aa)( 3 B- : 1 bb) = 3 AaB- : 3 aaB- : 1 Aabb : 1 aabb = 3 đỏ : 5 trắng

Vậy có 3 tỉ lệ phù hợp

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Ở một loài thú, tính trạng màu mắt do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định mắt đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; alen A2 quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen A3, A4; alen A3 quy định mắt vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I . Cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt trắng, thu được F1 có tối đa 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.

II . Cho 1 cá thể mắt đen giao phối với 1 cá thể mắt trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con mắt đen :  1 con mắt đỏ.

III . Cho 1 cá thể mắt đen giao phối với 1 cá thể mắt đỏ, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 100% con mắt đen.

IV . Cho 1 cá thể mắt vàng giao phối với 1 cá thể mắt đỏ, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3 con mắt đỏ : 1 con mắt vàng.

 • A 1
 • B 4
 • C 2
 • D 3

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

sai, mắt đỏ × mắt trắng: A2A2/3/4 × A4A4 → A2A4 : A2/3/4A4 → tối đa 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.

II đúng, mắt đen × mắt trắng: A1A2 × A4A4 → A2A4 : A2A4 →1 con mắt đen: 1 con mắt đỏ.

III đúng, mắt đen × mắt đỏ: A1A1 × A2A2/3/4 → A1A2 : A1A2/3/4 →1 con mắt đen

IV sai, mắt đỏ × mắt vàng: A2A3 × A3A3/4 → A2A3 : A2A2/3/4:A3A3: A3A3/4 →1 con mắt đỏ: 1 con mắt vàng.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, các alen trội hoàn toàn so với nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Thực hiện 2 phép lai, thu được kết quả như sau:

Phép lai 1: Cá thể lông vàng giao phối với cá thể lông xám, F1 có tỉ lệ: 2 vàng : 1 xám : 1 trắng.

Phép lai 2: Cá thể lông đỏ giao phối với cá thể lông vàng, F1 có tỉ lệ: 2 đỏ : 1 vàng : 1 xám.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong loài này, có 4 kiểu gen quy định kiểu hình lông đỏ.

II. Nếu cho cá thể lông xám ở P của phép lai 1 lai với cá thể lông trắng thì đời con có 50% số cá thể lông trắng.

III. Ở phép lai 2, có tối đa 3 sơ đồ lai thỏa mãn.

IV. Cho cá thể lông vàng ở thế hệ P của phép lai 1 giao phối với cá thể lông vàng ở thế hệ P của phép lai 2, thì có thể thu được đời con có tỉ lệ 3 vàng : 1 trắng.

 • A 3
 • B 4
 • C 1
 • D 2

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

PL 1: Vàng × xám →2 vàng : 1 xám : 1 trắng→ Vàng>xám>trắng
PL 2:  Đỏ × vàng →2 đỏ : 1 vàng : 1 xám → Đỏ>vàng>xám
Thứ tự trội, lặn là:  đỏ > vàng > xám > trắng.
Quy ước: A1:  lông đỏ>A2: lông vàng>A3: lông xám>A4: lông trắng

PL1: A2A4 × A3A4 → 1A2A3:1A2A4:1A3A4:1A­4A4

PL2: A1A3 × A2A3/4 → 1A1A2:1A1A3/4:1A2A3:1A­3A3/4; A1A4 × A2A3

Xét các phát biểu:

đúng, là A1A1/2/3/4

II đúng. Cho tất cả các cá thể lông xám P của phép lai 1 lai với cá thể lông trắng : 

A3A4  × A4A4→ 1A3A4:1 A4A4→50% số cá thể lông trắng.

III đúng.

IV đúng, cho cá thể lông vàng ở thế hệ P của phép lai 1 giao phối với cá thể lông vàng ở thế hệ P của phép lai 2: A2A4 × A­2A4 →3 vàng : 1 trắng.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do các gen trội không alen tương tác cộng gộp với nhau quy định. Cho lai cây cao nhất với cây thấp nhất thu được các cây F1. Cho các cấy F1 tự thụ phấn thu được F1 có 9 loại kiểu hình. Trong các kiểu hình ở F2, kiểu hình thấp nhất cao 70cm, kiểu hình cao 90cm chiếm tỉ lệ nhiều nhất, ở F1 thu được

(1) Cây cao nhất có chiều cao 100cm.

(2) Cây mang 2 alen trội có chiều cao 80cm.

(3) Cây có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ 27,34%.

(4) F2 có 27 kiểu gen.

Phương án trả lởi dúng là

 • A (2), (3)
 • B (1),(3)
 • C (1), (4)
 • D (2), (4)

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính tỷ lệ kiểu hình chứa a alen trội \(\frac{{C_n^a}}{{{2^n}}}\) trong đó n là số cặp gen dị hợp

Lời giải chi tiết:

F2 có 9 kiểu hình mà sự tăng thêm 1 alen trội là tạo một KH mới → Tính trạng chiều cao do 4 gen quy định.F1 dị hợp về 4 cặp gen, tỷ lệ cây cao 90cm là nhiều nhất → cây cao 90cm có kiểu gen AaBbDdEe. (4 alen trội)

Cây thấp nhất là cây không có alen trội nào: aabbddee cao 70cm → 1 alen trội làm cây cao thêm 5cm.

(1) sai, cây cao nhất có chiều cao là: 110cm

(2) đúng.Cây mang 2 alen trội có chiều cao 80cm

(3) đúng, Cây có chiều cao 90cm chiếm tỷ lệ:\(\frac{{C_8^4}}{{{2^8}}} = 27,34\% \)  

(4) sai. F2 có 34 = 81 kiểu gen.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Ở một loài thực vật tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen không alen quy định, mỗi gen đều có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thtrờng, alen trội là trội hoàn toàn. Kiểu gen không có alen trội qui định có kiểu hình màu trắng, cứ thêm một alen trội thì kiểu hình màu sắc sẽ tăng lên theo thứ tự hồng → đỏ nhạt → đỏ → đỏ đậm. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?

I. Kiểu hình đỏ nhạt có nhiều kiểu gen nhất.

II. Cho hai cây dị hợp về 2 cặp gen giao phấn với nhau, có thể thu được 9 kiểu gen ở thể hệ con.

III. Cho cây dị hợp 2 cặp gen lai phân tích, Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

IV. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau thu được F1. Nếu cho các cây có kiểu hình hoa hồng ở F1 giao phấn ngẫu nhiên, đời con có kiểu hình hoa trắng là 25%.

 • A 2
 • B 3
 • C 4
 • D 1

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

đúng

II đúng, AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

III đúng: AaBb × aabb →1AaBb:1Aabb:1aaBb: 1aabb →1 đỏ nhạt:2 hồng:1 trắng

IV đúng, AaBb × AaBb → cây hoa hồng: Aabb; aaBb→ tỷ lệ giao tử ab = 0,5 → hoa trắng  = 0,25

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

ở một loài thú, tính trạng màu mắt do một gen có 4 alen nằm trên NST thường quy định. Alen A1 quy định mắt đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định mắt đở trội hoàn toàn so với các alen A3, A4; Alen A3 quy định mắt vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định mắt trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt trắng, thu được F1 có tối đa 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.

II. Cho 1 cá thể mắt đen giao phối với 1 cá thể mắt trắng, có thể thu được đời con có tỉ lệ: 1 con mắt đen : 1 con mắt đỏ.

III. Cho 1 cá thể mắt đen giao phối với 1 cá thể mắt đỏ, đời con có thể có 100% cá thể mắt đen.

IV. Cho 2 cá thể mắt vàng giao phối với nhau, có thể thu được đời con có tỉ lệ: 3 con mắt vàng : 1 con mắt trắng.

 • A 1
 • B 2
 • C 4
 • D 3

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

I sai, mắt đỏ × mắt trắng: A2A2/3/4 × A4A4 → A2A4 : A2/3/4A4 → tối đa 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.

II đúng, mắt đen × mắt trắng: A1A2 × A4A4 → A2A4 : A2A4 →1 con mắt đen: 1 con mắt đỏ.

III đúng, mắt đen × mắt đỏ: A1A1 × A2A2/3/4 → A1A2 : A1A2/3/4 →1 con mắt đen

IV đúng, mắt vàng × mắt vàng: A3A4  × A3A4 → 3A3A- :1A4A4 →3 con mắt vàng 1 con mắt trắng.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Cho P dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được đời con có 5 loại kiểu hình. Biết 2 gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Không xảy ra đột biến, các cá thể có kiểu gen khác nhau có sức sống và sinh sản như nhau. Theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận định sau phù hợp?

I. Có hiện tượng trội không hoàn toàn.

II. Hai gen tương tác với nhau cùng quy định 1 tính trạng.

III. Tỉ lệ kiểu gen ở đời con là 4 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1.

IV. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 1 : 2: 1 :1 :1

 • A 1
 • B 4
 • C 3
 • D 2

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Có các trường hợp có thể xảy ra:

TH1: 1 Gen quy định 1 tính trạng, nếu các gen trội hoàn toàn → cơ thể dị hợp 2 cặp gen tự thụ tạo ra 4 loại kiểu hình →loại.

Nếu 1 gen trội không hoàn toàn: tạo ra 6 loại kiểu hình; nếu 2 gen trội không hoàn toàn tạo 9 kiểu hình → loại.

TH2: 2 cặp gen quy định 1 tính trạng, tạo ra 5 kiểu hình → đây là dạng tương tác cộng gộp

P: AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) →tỷ lệ kiểu gen (1:2:1)(1:2:1)

Kiểu hình: 1:4:6:4:1

I,III,IV sai

II đúng

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Khi cho giao phân giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn thu được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2, cho các nhận định dưới đây về F2:

I. Tỷ lệ cây đồng hợp về các cặp gen chiếm tỷ lệ 12,5%

II. Nếu lấy 4 cây F2, xác suất thu được 3 cây hoa đỏ chiếm tỷ lệ 31,1%

III. Có 6,25% số cây tự thụ cho đời con toàn bộ hoa đỏ.

IV. Cho các cây hoa trắng giao phấn với nhau, đời sau thu được 8,16% cây hoa đỏ.

Số nhận định đúng là:

 • A 4
 • B 1
 • C 3
 • D 2

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Lai phân tích cho tỷ lệ 3 trắng :1 đỏ → tính trạng do 2 cặp gen tương tác bổ sung ; F1 dị hợp 2 cặp gen.

A-B- đỏ ; A-bb/aaB-/aabb : trắng

P: AABB × aabb → F1: AaBb → F2: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

I sai, tỷ lệ đồng hợp về các cặp gen là 0,25

II đúng, cây hoa đỏ ở F2 chiếm 9/16; hoa trắng 7/16; xác suất lấy 4 cây F2, xác suất thu được 3 cây hoa đỏ là: \(C_4^3 \times {\left( {\frac{9}{{16}}} \right)^3} \times \frac{7}{{16}} = 0,311\)

III đúng, cây có kiểu gen AABB tự thụ cho đời con toàn hoa đỏ, AABB=0,0625

IV sai, cây hoa trắng: 1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb → tỷ lệ giao tử:  2Ab:3ab:2aB

Tỷ lệ hoa đỏ là: \(2 \times \frac{2}{7} \times \frac{2}{7} = 16,32\% \)

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Cho cây hoa đỏ (P) có kiểu gen AaBbDb tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, trong tổng số cây hoa đỏ ở F1, số cây đồng hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ

 • A 3/16
 • B 4/9
 • C 3/32
 • D 2/9

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

P: AaBbDd × AaBbDd

Hoa đỏ = 27/64 = (3/4)3 → A-B-D- hoa đỏ; còn lại là hoa trắng.

Ở F1 cây hoa đỏ đồng hợp 1 cặp gen là: \(3 \times \frac{1}{4} \times {\left( {\frac{1}{2}} \right)^2} = \frac{3}{{16}}\).

Trong số cây hoa đỏ ở F1, số cây đồng hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 4/9.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

30 bài tập Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó - phần 6

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó - phần 4

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó - phần 3

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó - phần 2

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ dễ - phần 2

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.