25 câu trắc nghiệm Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Xu hướng toàn cầu hóa là:

 • A Quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt từ kinh tế đến văn hóa, khoa học,…
 • B Quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về một số mặt
 • C Quá trình giảm khoảng cách giữa các nước phát triển và đang phát triển
 • D Quá trình thúc đẩy sản xuất phát triển thông qua hợp tác quốc tế

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt từ kinh tế đến văn hóa, khoa học,… (sgk trang 10)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Nhận xét đúng nhất về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới là

 • A nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
 • B nắm trong tay nguồn của cải vật chất nhỏ và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
 • C nắm trong tay nguồn của cải vật chất khá lớn và chi phối một số ngành kinh tế quan trọng
 • D nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và quyết định sự phát triển của một số ngành kinh tế quan trọng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nhận xét đúng nhất về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới là nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

NAFTA là tên viết tắt của tổ chức

 • A  Liên minh Châu Âu     
 • B Diễn đàn hợp tác kinh tế Chây Á – Thái Bình Dương
 • C Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ    
 • D  Thị trường chung Nam Mỹ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Theo sgk trang 11 và kiến thức thực tế, NAFTA là tên viết tắt của tổ chức Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

APEC là tên viết tắt của tổ chức

 • A Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ     
 • B Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
 • C Liên minh Châu Âu       
 • D Thị trường chung Nam Mỹ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

APEC là tên viết tắt của tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực thị trường chung Nam Mỹ tính đến tháng 6 - 2006 có các thành viên là     

 • A Braxin, Achentina, Uruguay, Paragoay         
 • B Braxin, Achentina, Uruguay, Venexuela, Mehico
 • C Braxin, Achentina, Uruguay, Paragoay, Venexuela
 • D Braxin, Achentina, Uruguay, Paragoay, Mehico          

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực thị trường chung Nam Mỹ tính đến tháng 6 - 2006 có các thành viên là: Braxin, Achentina, Uruguay, Paragoay, Venexuela (sgk trang 12: chú ý tháng 6/2006 MERCOSUR kết nạp thêm Venexuela)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

EU tên viết tắt của tổ chức

 • A Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ 
 • B  Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
 • C Liên minh Châu Âu              
 • D Thị trường chung Nam Mỹ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

EU tên viết tắt của tổ chức Liên minh Châu Âu

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Đây không phải là nội dung của biểu hiện Thị trường tài chính quốc tế được mở rộng:

 • A  Hàng vạn ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử
 • B Mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu đã và đang mở rộng trên toàn thế giới
 • C Các tổ chức quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu
 • D  Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới là nội dung của biểu hiện Thương mại thế giới phát triển mạnh chứ không phải nội dung của biểu hiện Thị trường tài chính quốc tế được mở rộng.

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

NAFTA là tên viết tắt của tổ chức

 • A Liên minh Châu Âu    
 • B Diễn đàn hợp tác kinh tế Chây Á – Thái Bình Dương
 • C Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ     
 • D Thị trường chung Nam Mỹ

   

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Theo sgk trang 11, NAFTA là tên viết tắt của tổ chức Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực hình thành không phải trên cơ sở

 • A Những quốc gia có nét tương đồng về địa lý
 • B Những quốc gia có nét tương đồng về văn hóa - xã hội
 • C Những quốc gia có chung mục tiêu, lợi ích phát triển
 • D Những quốc gia trong cùng nhóm nước phát triển hoặc cùng nhóm nước đang phát triển 

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực hình thành trên cơ sở những quốc gia có nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển đã liên kết với nhau thành các tổ chức liên kết kinh tế đặc thù (sgk trang 11), vậy D không phải là cơ sở hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là

 • A Quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới chỉ ở lĩnh vực quân sự, quốc phòng
 • B Quá trình lên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt
 • C Có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền Kinh tế-Xã hội thế giới
 • D Toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia từ kinh tế đến văn hóa, khoa học

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt từ kinh tế đến văn hóa, khoa học,… (sgk trang 10) vì vậy nói toàn cầu hóa là quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới chỉ ở lĩnh vực quân sự, quốc phòng là chưa đúng

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu dẫn đến

 • A Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.
 • B Ít phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.
 • C Các nước phát triển gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết việc làm.
 • D Sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng giữa các nền kinh tế (sgk Địa lí 11 trang 10)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Thách thức đối với nước ta trong toàn cầu hóa là

 • A cạnh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế phát triển hơn.
 • B tận dụng được thị trường thế giới và khu vực.
 • C tiếp cận nguồn lực thế giới về công nghệ
 • D tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài về vốn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Thách thức đối với nước ta trong toàn cầu hóa là cạnh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế phát triển hơn

=> Chọn đáp án A

Chú ý: các đáp án còn lại đều là những cơ hội chứ không phải thách thức

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Nhận xét đúng nhất về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới là

 • A Nắm trong tay nguồn của cái vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
 • B Nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
 • C Nắm trong tay nguồn của cải vật chất khá lớn và chi phối một số ngành kinh tế quan trọng
 • D Nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và quyết định sự phát triển của một số ngành kinh tế quan trọng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các công ti xuyên quốc gia có phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng (sgk trang 11)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới

 • A 90% hoạt động thương mại của thế giới.
 • B 80% hoạt động thương mại của thế giới.
 • C 95% hoạt động thương mại của thế giới
 • D 85% hoạt động thương mại của thế giới.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức Thương mại thế giới (WT)) chi phối tới 95% hoạt động thương mại của thế giới.(SGK/10 Địa 11)

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Tính đến tháng 1/2007, số thành viên của tổ chức thương mại thế giới là:

 • A 149.               
 • B 150
 • C 151.
 • D 152.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tính đến tháng 1/2007, số thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) là :150 thành viên.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Tổ chức tài chính có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế toàn cầu là

 • A  IMF và ADB    
 • B WB và IMF  
 • C WB và ADB       
 • D ADB và IMF

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tổ chức tài chính có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế toàn cầu là WB và IMF (sgk Địa lí 11 trang 10)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Trong xu thế toàn cầu hóa, đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong lĩnh vực

 • A dịch vụ.
 • B xây dựng.
 • C nông nghiệp.
 • D công nghiệp.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trong xu thế toàn cầu hóa, đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong lĩnh vực dịch vụ: các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm….(Kiến thức bài 2 – trang 10 Địa 11)

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Việt Nam đã tham gia vào tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây?

 • A Liên minh châu Âu.
 • B Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.
 • C Thị trường chung Nam Mĩ.
 • D Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Việt Nam đã tham gia vào tổ chức liên kết kinh tế khu vực là: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Các tổ chức liên kết đặc thù trên thế giới thường được thành lập bởi các quốc gia có

 • A nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội.
 • B sự phát triển kinh tế xã hội đồng đều.
 • C tổng thu nhập quốc gia tương tự nhau.
 • D lịch sử phát triển đất nước giống nhau.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế (trang 11 sgk Địa 11)

Lời giải chi tiết:

Các tổ chức liên kết đặc thù trên thế giới thường được thành lập bởi các quốc gia có nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Đặc điểm nào sau đây không đúng với các công ty xuyên quốc gia

 • A Phạm vi hoạt động rộng
 • B Nắm trong tay những của cải vật chất lớn
 • C Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng
 • D Số lượng có xu hướng giảm đi

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các công ti xuyên quốc gia có phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng (sgk trang 11)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Mặt trái toàn cầu hóa kinh tế thể hiện ở

 • A khoảng cách giàu nghèo gia tăng giữa các nhóm nước
 • B sự phát triển kinh tế diễn ra nhanh chóng, tập trung chủ yếu ở các nước phát triển.
 • C thương mại toàn cầu sụt giảm.
 • D các nước đang phát triển sẽ không được hưởng nhiều lợi ích.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

SGK địa lí 11 trang 11.

Lời giải chi tiết:

Toàn cầu hóa kinh tế cũng có những mặt trái của nó, đặc biệt làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Toàn cầu hoá kinh tế dẫn đến

 • A  thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.
 • B thu hẹp phạm vi hoạt động của các công ty xuyên quốc gia.
 • C thu hẹp thị trường tài chính quốc tế.
 • D tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng giữa các nền kinh tế

=> Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Có nhiều  quốc gia ở nhiều châu lục tham gia là tổ chức liên kết kinh tế nào?

 • A APEC    
 • B ASEAN   
 • C EU
 • D MERCOSUR

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tổ chức liên kết kinh tế có nhiều  quốc gia ở nhiều châu lục tham gia là APEC - diễn đàn châu Á Thái Bình Dương với các thành viên đến từ châu A, châ Úc, Bắc Mĩ, Nam Mĩ

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Biểu hiện nào sau đây không phải là của toàn cầu hóa kinh tế?

 • A Thương mại thế giới phát triển mạnh.     
 • B Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
 • C Các công ty xuyên quốc gia thu hẹp ảnh hưởng.
 • D Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện không phải là của toàn cầu hóa kinh tế là Các công ty xuyên quốc gia thu hẹp ảnh hưởng vì một trong các biểu hiện của toàn cầu hóa là các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn (sgk Địa lí 11 trang 11)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Có nhiều nước ở nhiều châu lục tham gia là đặc điểm của tổ chức liên kết kinh tế nào dưới đây?

 • A  EU.    
 • B APEC.       
 • C NAFTA.  
 • D ASEAN.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Có nhiều nước ở nhiều châu lục tham gia là đặc điểm của tổ chức liên kết kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC, với các quốc gia đến từ châu Á, châu Úc, Bắc Mĩ – Nam Mĩ

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.