Chương 4 : Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Bình chọn:
4.6 trên 61 phiếu
Bài 116 : Luyện tập Bài 116 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 VBT toán 4 bài 116 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 117 : Luyện tập Bài 117 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38 VBT toán 4 bài 117 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 118 : Phép trừ phân số Bài 118 : Phép trừ phân số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 118 : Phép trừ phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 119 : Phép trừ phân số (tiếp theo) Bài 119 : Phép trừ phân số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40 VBT toán 4 bài 119 : Phép trừ phân số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 120 : Luyện tập Bài 120 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 4 bài 120 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 121 : Luyện tập chung Bài 121 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 4 bài 121 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 122 : Phép nhân phân số Bài 122 : Phép nhân phân số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 4 bài 122 : Phép nhân phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 123 : Luyện tập Bài 123 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 VBT toán 4 bài 123 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất(VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính (theo mẫu)

Xem chi tiết
Bài 124 : Luyện tập Bài 124 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 4 bài 124 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 125 : Tìm phân số của một số Bài 125 : Tìm phân số của một số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 VBT toán 4 bài 125 : Tìm phân số của một số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 126 : Phép chia phân số Bài 126 : Phép chia phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 4 bài 126 : Phép chia phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 127 : Luyện tập Bài 127 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 4 bài 127 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 128 : Luyện tập Bài 128 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 128 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 129 : Luyện tập chung Bài 129 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 4 bài 129 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 130 : Luyện tập chung Bài 130 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 4 bài 130 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 131 : Luyện tập chung Bài 131 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài 131 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 132 : Luyện tập chung Bài 132 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 VBT toán 4 bài 132 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 133 : Hình thoi Bài 133 : Hình thoi

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 VBT toán 4 bài 133 : Hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 134 : Diện tích hình thoi Bài 134 : Diện tích hình thoi

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 57, 58 VBT toán 4 bài 134 : Diện tích hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 135 : Luyện tập Bài 135 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59 VBT toán 4 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài