Chương 3 : Hình học tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu
Bài 90 : Hình thang Bài 90 : Hình thang

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 3 VBT toán 5 bài 90 : Hình thang với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 91 : Diện tích hình thang Bài 91 : Diện tích hình thang

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 5 VBT toán 5 bài 91 : Diện tích hình thang với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 92 : Luyện tập Bài 92 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 VBT toán 5 bài 92 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 93 : Luyện tập chung Bài 93 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7, 8, 9 VBT toán 5 bài 93 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 94 : Hình tròn. Đường tròn Bài 94 : Hình tròn. Đường tròn

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 9, 10 VBT toán 5 bài 94 : Hình tròn. Đường tròn với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 97 : Diện tích hình tròn Bài 97 : Diện tích hình tròn

Giải bài tập 1, 2, 3 trang `3, 14 VBT toán 5 bài 97 : Diện tích hình tròn với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 98 : Luyện tập Bài 98 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 14 VBT toán 5 bài 98 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 99 : Luyện tập chung Bài 99 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 5 bài 99 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 100 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt Bài 100 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giải bài tập 1, 2 trang 16, 17 VBT toán 5 bài 100 : Giới thiệu biểu đồ hình quạt với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 101 : Luyện tập về tính diện tích Bài 101 : Luyện tập về tính diện tích

Giải bài tập 1, 2 trang 17, 18 VBT toán 5 bài 101 : Luyện tập về tính diện tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 102 : Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) Bài 102 : Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2 trang 18, 19, 20 VBT toán 5 bài 102 : Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 103 : Luyện tập chung Bài 103 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20, 21 VBT toán 5 bài 103 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
bài 104 : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương bài 104 : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22, 23 VBT toán 5 bài 104 : Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 105 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Bài 105 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 23, 24 VBT toán 5 bài 105 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 106 : Luyện tập Bài 106 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 24, 25, 26 VBT toán 5 bài 106 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 107 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài 107 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 26, 27 VBT toán 5 bài 107 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 108 : Luyện tập Bài 108 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 27 VBT toán 5 bài 108 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 109 : Luyện tập chung Bài 109 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 28, 29 VBT toán 5 bài 109 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 110 : Thể tích của một hình Bài 110 : Thể tích của một hình

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 30, 31 VBT toán 5 bài 110 : Thể tích của một hình với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Bài 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối Bài 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 31, 32 VBT toán 5 bài 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài