Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số - Giải toán liên quan đến tỉ lệ - Bảng đơn vị đo diện tích

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Bài 1 : Ôn tập : Khái niệm về phân số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 3 VBT toán 5 bài 1: Ôn tập : Khái niệm về phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 2 : Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 4 VBT toán 5 bài 2 : Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 3 :Ôn tập : So sánh hai phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 5 VBT toán 5 bài 3 : Ôn tập : So sánh hai phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 4 : Ôn tập : So sánh hai phân số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang VBT toán 5 bài 4 : Ôn tập : So sánh hai phân số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 5: Phân số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang VBT toán 5 bài 5: Phân số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 6: Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 5 bài 6: Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 7 : Ôn tập : Phép cộng và phép trừ hai phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 9 VBT toán 5 bài 7 : Ôn tập : Phép cộng và phép trừ hai phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 8 : Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 10 VBT toán 5 bài 8 : Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 9 : Hỗn số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11 VBT toán 5 bài 9 : Hỗn số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 10 : Hỗn số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12 VBT toán 5 bài 10 : Hỗn số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 11 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 13, 14 VBT toán 5 bài 11 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 12 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 14, 15 VBT toán 5 bài 12 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 13 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài 13 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 14 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài 14 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 15 : Ôn tập về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 18,19 VBT toán 5 bài 15 : Ôn tập về giải toán với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 16 : Ôn tập và bổ sung về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài 16 : Ôn tập và bổ sung về giải toán với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 17 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài 17 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 18 : Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài 18 : Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 19 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài 19 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 20 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài 20 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Xem thêm