Câu 4 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.

Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:

☐ Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.

☐ Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục.

☐ Châu Á trải dài từ tây sang đông.

☐ Châu Á trải dải từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo.

Trả lời

Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:

☒ Châu Á trải dải từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu