Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 tiết 95. bảng nhân 4 (trang 99 sgk)


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe,Bài 3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Kiến thức cần nhớ:

4 được lấy 1 lần, ta viết:

4 x 1 = 4

4 được lấy 2 lần, ta có:

4 x 2 = 4 + 4 = 8

Vậy 4 x 2 = 8

4 được lấy 3 lần, ta có:

4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12

Vậy: 4 x 3 = 12

Bài 1: Tính nhẩm:

4 x 2 =                            4 x 1 =                          4 x 8 =

4 x 4 =                            4 x 3 =                          4 x 9 =

4 x 6 =                            4 x 5 =                         4 x 10 =

                                                                         4 x 7 =

Bài 2: Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe ?

Bài 3: Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1: 

4 x 2 = 8                             4 x 1 = 4                          4 x 8 = 32

4 x 4 = 16                           4 x 3 = 12                         4 x 9 = 36

4 x 6 = 24                           4 x 5 = 20                        4 x 10 = 40

                                                                                4 x 7 = 28

Bài 2: 

5 xe ô tô có số bánh xe là:

4 x 5 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe.

Bài 3:

Học sinh đếm thêm 4 và điền vào ô trống như sau: