Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 đường gấp khúc-độ dài đường gấp khúc trang 103 sgk Toán 2


Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm,Bài 2: Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu),Bài 3: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ.

Kiến thức cần nhớ:

Đường gấp khúc ABCD

Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng: AB, BC, CD.

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD:

2cm + 4cm + 3cm = 9cm.

Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

a) Hai đoạn thẳng:

b) Ba đoạn thẳng:

Bài 2: Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):

a) 

Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

b)

Bài 3: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Bài giải:

Bài 1: Học sinh có thể nối nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cách sau:

Bài 2:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Bài 3:

Độ dài đoạn dây đồng là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm