• Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk toán 2

  Bài 1. Tìm x (theo mẫu ); Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai.

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk toán 2

  Bài 1. Tìm x; Bài 2. Tính nhẩm; Bài 3. Tính; Bài 4 . Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt?; Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

 • Bài 1, 2, 3 trang 47 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3 trang 47 sgk toán 2

  Bài 1. Tính; Bài 2. Tìm x; Bài 3. Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 sgk toán 2

  Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 4. Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay?

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 sgk toán 2

  Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn; Bài 4. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại những điểm nào?

 • Bài 1, 2, 3 trang 50 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3 trang 50 sgk toán 2

  Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Tìm x;

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 sgk toán 2

  Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Tìm x; Bài 4. Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo; Bài 5. Đặt tính "+" hoặc "-" vào chỗ trống.

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 sgk toán 2

  Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 4. Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 sgk toán 2

  Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở; Bài 4. Tìm x;

 • Bài 1, 2, 3 trang 54 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3 trang 54 sgk toán 2

  Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây.

Xem thêm