Bài 1 trang 137, 138 sgk Toán lớp 2


Đọc, viết (theo mẫu):

Đọc, viết (theo mẫu):

Bài giải: