Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 158 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu),Bài 4: Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con.

Bài 1: Tính:

          

a.                  b.                  c.                   d.

                 

e.                      f.                    g.                     h.

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

548 - 312 ;                 732 - 201 ;                 592 - 222 ;                   395 - 23

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 500 - 200 = 300             700 - 300 =                   900 - 300 =

600 - 100 =                       600 - 400 =                   800 - 500 =

b) 1000 - 200 = 800            1000 - 400 =                1000 - 500 =

Bài 4: Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 243.

b. Kết quả bằng 333.

c. Kết quả bằng 372.

d. Kết quả bằng 505.

e. Kết quả bằng 120.

f. Kết quả bằng 541.

g. Kết quả bằng 13.

h. Kết quả bằng 910.

Bài 2:

Bài 3:

a) 500 - 200 = 300             700 - 300 = 400                 900 - 300 = 600

600 - 100 = 500                 600 - 400 = 200                 800 - 500 = 300

b) 1000 - 200 = 800            1000 - 400 = 600               1000 - 500 = 500

Bài 4:

Đàn gà có tất cả là:

183 - 121 = 62 (con)

Đáp số : 62 con.