Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 122 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn,Bài 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả,Bài 5: Hình nào đã khoanh vào số con voi ?

Bài 1: Tính nhẩm:

10 : 5 =                 15 : 5 =              20 : 5 =                      25 : 5 =

30 : 5 =                 45 : 5 =              35 : 5 =                      50 : 5 =

Bài 2: Tính nhẩm:

5 x 2 =                  5 x 3 =                 5 x 4 =                   5 x 1 =

10 : 2 =                15 : 3 =               20 : 4 =                   5 : 1 =

10 : 5 =                15 : 5 =               20 : 5 =                   5 : 5 =

Bài 3: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn, Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

Bài 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ?

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào  số con voi ?

a) 

b) 

Bài giải:

Bài 1:

10 : 5 = 2                 15 : 5 = 3          20 : 5 = 4                       25 : 5 = 5

30 : 5 = 6                 45 : 5 = 9            35 : 5 = 7                      50 : 5 = 10

Bài 2:

5 x 2 = 10                5 x 3 = 15                5 x 4 = 20                5 x 1 = 5

10 : 2 = 5               15 : 3 = 5                20 : 4 = 5                  5 : 1 = 5

10 : 5 = 2               15 : 5 = 3                20 : 5 = 4                  5 : 5 = 1

Bài 3:

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Bài 4:

Số đĩa cam là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam.

Bài 5:

Hình a đã khoanh vào  số con voi.

Bài viết liên quan