Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 sgk toán 2

Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Bài 1. Viết (theo mẫu). Bài 2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu. Bài 3. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm. Bài 4. Viết các số 33, 54, 45, 28.

Bài 1. Viết (theo mẫu):

85 = 80 + 5

36 = .........

71 = .........

94 = .........

Giải

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
8 5 85 Tám mươi lăm
3 6 36 Ba mươi sáu
7 1 71 Bảy mươi mốt
9 4 94 Chín mươi tư

85 = 80 + 5

36 = 30 + 6

71 = 70 + 1

94 = 90 + 4.

Bài 2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

57 = 50 + 7

Giải

57 = 50 + 7

98 = 90 + 8

61 = 60 + 1

74 = 70 + 4

47 = 40 + 7

Bài 3. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 ... 38           27... 72             80 + 6 ... 85

72 ... 70           68 ... 68            40 + 4 ... 44

Giải

34 < 38           27 < 72             80 + 6 > 85

72 > 70           68 = 68            40 + 4 = 44

Bài 4. Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Giải

a) 28, 33, 45, 54

b) 54, 45, 33, 28

Bài 5. Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Giải

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan