Unit 5: Wonders Of Viet Nam - Kì quan của Việt Nam

Bình chọn:
4.3 trên 234 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 5

Xem chi tiết

Grammar: Passive with It be PP that - Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp lý thuyết về câu bị động khách quan với It be PP - Unit 5 tiếng Anh 9 mới.

Xem chi tiết

Grammar: suggest V-ing/ suggest that - Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp lý thuyết ngữ pháp về cấu trúc đề nghị "suggest + V-ing/ suggest + that + S + V" - Unit 5 tiếng Anh 9 mới.

Xem chi tiết

Getting Started Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Getting Started Unit 5 Trang 50 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem lời giải

A closer look 1 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tôngr hợp bài tập phần A closer look 1 Trang 52 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem lời giải

A closer look 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần A closer look 2 Unit 4 Trang 53 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem lời giải

Communication Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Communication Unit 5 Trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem lời giải

Skills 1 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem lời giải

Skills 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem lời giải

Looking back Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Looking back Unit 5 Trang 58 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem lời giải

Project Unit 5 SGK Tiếng Anh 9 tập 1 mới

Tổng hợp bài tập phần Project Unit 5 Trang 59 SGK Tiếng Anh 9 tập 1 mới

Xem chi tiết