Unit 1: Local Environment - Môi trường địa phương

Bình chọn:
4.2 trên 816 phiếu
Getting Started Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture. Viết tên mỗi đồ thủ công truyền thống ở báng dưới tranh.

Xem chi tiết
A closer look 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới A closer look 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category. Địa điểm tham qua ở chỗ bạn là gì? Hoàn thành sơ đồ sau. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 mục

Xem chi tiết
A closer look 2 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới A closer look 2 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

Hoàn thành câu sao cho nghĩa của câu thứ 2 giống với câu đầu tiên. Sử dụng các từ được cho

Xem chi tiết
Communication Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới Communication Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

học về cách giao tiếp, nói chuyện, từ vựng khi đi thăm thú 1 địa điểm nổi tiếng

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới Skills 1 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

Làm việc theo nhóm. Một người nhìn vào bức tranh A, và những người khác nhìn vào bức tranh B ở trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa những bức tranh

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới Skills 2 Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

3. Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank.

Xem chi tiết
Looking back Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới Looking back Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

1. Write some traditional handicrafts in the word web below. Viết tên một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ trong sơ đồ dưới đây.

Xem chi tiết
Project Unit 1  SGK Tiếng Anh 9 mới Project Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tưởng tượng Đoàn Thanh Niên đang tổ chức một cuộc thi mang tên: " Điều gì khiến bạn tự hào về quê mình".

Xem chi tiết


Gửi bài