Bình chọn:
4.3 trên 346 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng Anh 9 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 2

Xem chi tiết
Getting Started Unit 2 trang 16 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 2 trang 16 SGK tiếng Anh 9 mới

2, Replace the word(s) in italics with one of the words from the box. Thay thế những từ in nghiêng bàng các từ sau.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 2 trang 18 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 1 Unit 2 trang 18 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần A closer look 1 trang 18 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 2 trang 19 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 2 Unit 2 trang 19 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần A closer look 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết
Communication Unit 2 trang 21 SGK tiếng Anh 9 mới Communication Unit 2 trang 21 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần Communication Trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 2 trang 22 SGK tiếng Anh 9 mới Skills 1 Unit 2 trang 22 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Skills 1 Trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 2 trang 23 SGK tiếng Anh 9 mới Skills 2 Unit 2 trang 23 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Skills 2 Trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết
Looking back Unit 2 trang 25  SGK tiếng Anh 9 mới Looking back Unit 2 trang 25 SGK tiếng Anh 9 mới

3. Complete each sentence with the word given, using comparison. Include any other necessary words. Hoàn thành câu với những từ đã cho, sử dụng cấu trúc so sánh.

Xem chi tiết
Project Unit 2 Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới Project Unit 2 Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Project Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết