Unit 12 - My Future Career - Nghề nghiệp tương lai của bản thân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phonetics - Unit 12 - SBT tiếng Anh 9 mới

Nick and Tom are discussing their new jobs. Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practise reading them out. Nick và Tom đang thảo luận về công việc mới của họ. Đánh dấu ngữ điệu trong câu nói của Tom, đọc to các câu đó.

Xem lời giải

Vocabulary & Grammar - Unit 12 - SBT tiếng Anh 9 mới

Match the jobs in A with their responsibilities in B. Nối công việc với trách nhiệm tương ứng.

Xem lời giải

Speaking - Unit 12 - SBT tiếng Anh 9 mới

Complete the conversation below with the statements A-G. Then practise it with a friend. Hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây với các câu A-G. Luyện tập với bạn bè.

Xem lời giải

Reading - Unit 12 - SBT tiếng Anh 9 mới

Read the passage about how Mai chose her career, and do the tasks that follow. Đoạn văn sau về cách Mai chọn nghề nghiệp của cô ấy và làm các nhiệm vụ phía dưới.

Xem lời giải

Writing - Unit 12 - SBT tiếng Anh 9 mới

Work in pairs. Choose a job that you would like to do in the future. Discuss why you would like to do that job. Remember to give at least three reason. Làm việc nhóm. Chọn nghề nghiệp mà bạn sẽ làm trong tương lai. Thảo luận tại sao bạn lại làm nghề đó. Đưa ra ít nhất 3 lý do.

Xem lời giải

Tes Yourself 4 - SBT tiếng Anh 9 mới

Mark the replies (B) in the conversations with the correct tones, using falling, rising, or flat arrows. Đánh dấu ngữ điệu của các câu trả lời (B), sử dụng dấu lên, xuống hoặc chéo.

Xem lời giảiHỏi bài