Unit 10. At the zoo - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức


Giải Unit 10. At the zoo - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

- zebra: ngựa vằn

- zebu: bò u (giống bò nhiệt đới có u ở vai)

- zoo: sở thú


Lời giải chi tiết:

1. c

2. b

3. a


Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Do you like the zoo?

(Bạn có thích sở thú không?)

No, I don’t.

(Không, tôi không thích.)


2. Do you like the zebu?

(Bạn có thích con bò u không?)

Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)


3. Do you like the zebra?

(Bạn có thích ngựa vằn không?)

Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)


Lời giải chi tiết:

a.3

b.2

c.1


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

Lời giải chi tiết:

1. zoo (sở thú)

2. zebra (ngựa vằn)

3. zebu (con bò u)


Bài 5

5. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

 

1. Do you like the zebra?

   (Bạn có thích ngựa vằn không?)

  a. Yes, I do

     (Vâng, tôi thích)

  b. No, I don't

     (Không, tôi không thích)


2. Do you like the zebu?

 a. Yes, I do

     (Vâng, tôi thích)

  b. No, I don't

     (Không, tôi không thích)


3. Do you like the zoo?

   (Bạn có thích sở thú không?)

 a. Yes, I do

     (Vâng, tôi thích)

  b. No, I don't

     (Không, tôi không thích)

Lời giải chi tiết:

1. a

2. a

3. b

Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Giải câu đố. Sau đó chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

Bài 7

7. Project: Make an animal mask (see page 63). Talk with your friends about it.

(Kế hoạch: Làm mặt nạ hình con vật (xem trang 63). Nói cho các bạn của bạn nghe về nó.)

Lời giải chi tiết:

This is my zebra mask. Do you like it?

(Đây là cái mặt nạ ngựa vằn của tôi. Bạn có thích nó không?)

It’s black and white. I like it.

(Nó màu đen và trắng. Tôi rất thích nó.)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.