Unit 13. In the maths class - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức


Giải Unit 13. In the maths class - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

- eleven :11

- thirteen :13

- fourteen :14

-fifteen: 15


Lời giải chi tiết:

1. a

2. d

3. b

4. c


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. b

4. b

Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

Lời giải chi tiết:

1. eleven:11

2. thirteen :13

3. fourteen:14

4. fifteen: 15


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

1. A: What number is it?

    (Đây là số mấy?)

   B: It’s fourteen.

    (Nó là số 14.)


2. A: What number is it?

    (Đây là số mấy?)

   B: It’s thirteen.

    (Nó là số 13.)


3. A: What number is it?

    (Đây là số mấy?)

   B: It’s fifteen.

    (Nó là số 15.)


Lời giải chi tiết:

1.c

2.a

3.b

Bài 6

6. Game: Guess and match.

(Trò chơi: Giải câu đố. Sau đó chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. fifteen: 15

2. thirteen: 13

3. twelve: 12

4. eleven: 11

5. fourteen: 14


Bài 7

7. Project: Join the dots. Colour the picture. Tell your friends about it.

(Kế hoạch: Nối các điểm lại với nhau. Kể cho các bạn của bạn nghe về chúng.)

Lời giải chi tiết:

This is my birthday cake.  (Đây là bánh sinh nhật của tôi.)

What number is it?  (Đây là số mấy?)

It’s fifteen.  (Nó là số 15.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm