Unit 8. In the village - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức


Giải Unit 8. In the village - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Look and match.

(Nhìn và nối.)


Phương pháp giải:

- van: xe tải

- volleyball: bóng chuyền

- village: ngôi làng


Lời giải chi tiết:

1. c

2. b

3. a


Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Can you draw a van?

(Bạn có thể vẽ môt chiếc xe tải không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi có thể.)


2. Can you draw a volleyball?

(Bạn có thể vẽ môt quả bóng chuyền không?)

Yes, I can.

(Vâng, tôi có thể.)


3. Can you draw a village?

(Bạn có thể vẽ môt ngôi làng không?)

No, I can’t.

(Không, tôi không thể.)


Lời giải chi tiết:

a. 2

b.1

c. 3

Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 

Lời giải chi tiết:

1. van (xe tải)

2. village (ngôi làng)

3. volleyball (bóng chuyền)


Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

1. A: Can you draw a van?

   (A: Bạn có thể vẽ môt chiếc xe tải không?)

    B: Yes, I can.

   (B: Vâng, tôi có thể.)


2. A: Can you draw a volleyball?

   (A: Bạn có thể vẽ môt quả bóng chuyền không?)

   B: Yes, I can.

  (B: Vâng, tôi có thể.)


3. A: Can you draw a village?

   (A: Bạn có thể vẽ môt ngôi làng không?)

   B: No, I can’t.

   (B: Không, tôi không thể.)


Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a


Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Giải câu đố. Sau đó chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. volleyball: bóng chuyền

2. village: ngôi làng

3. van: xe tải


Bài 7

7. Project: Draw a volleyball and a van. Colour them. Tell your friends about the picture.

(Kế hoạch: Vẽ môt quả bóng chuyền và môt chiếc xe tải. Tô màu chúng. Kể cho các bạn của bạn nghe về bức tranh.)

Lời giải chi tiết:

In the village, 

I can draw a volleyball. 

(Tôi có thể vẽ một quả bóng chuyền.)

I can draw a van. 

(Tôi có thể vẽ một chiếc xe tải.)


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.